FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2024 / NOVA GORICA-PrR-2024

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o financiranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2024, z dne 1. 2. 2024 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica v letu 2024 (v nadaljevanju: razpis oznaka Nova Gorica-PrR-2024)

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti:

Predmet razpisa Nova Gorica-PrR-2022 je sofinanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno in ustvarjalno delo;  

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in sodobni načini umetniškega izražanja.

2. Cilji razpisa:

Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica zasleduje predvsem naslednje cilje:

- vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin, kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, pripravo in izvedbo prireditev, kulturno vzgojo in izobraževanje;

- spodbujanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev;

- bogatitev kulturnega življenja prebivalcev Mestne občine Nova Gorica, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije;

- izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev;

- socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov;

- skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti;

- skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost.

3. Okvirna vrednost:

Razdeljujejo se finančna sredstva Mestne občine Nova Gorica. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Nova Gorica PrR-2024, znaša 136.400,00 evrov.  Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2024.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.

5. Roki razpisa:

Javni razpis Nova Gorica PrR-2024 prične teči 8. 3. 2024 in se zaključi 8. 4. 2024

6. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa obsega:

- besedilo razpisa Nova Gorica PrR-2024,

- merila za ocenjevanje predloženih programov razpisa Nova Gorica PrR-2024,

- prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki o prijavitelju); B (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); D (izjava).

Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev) bo objavljena 8. 3. 2024 na domači strani sklada (www.jskd.si) in v spletni aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).

7. Pomen izrazov:

Upravičenci po tem razpisu so:

kulturna društva na območju Mestne občine Nova Gorica,

zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica.

Upravičenci morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Nova Gorica ter izpolnjevati pogoje razpisa.

Pravne osebe, ki so program/projekt prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Nova Gorica, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki). 

Zveza društev je združenje, ki ga lahko skladno s 16. členom Zakona o društvih (ZDru1) ustanovita najmanj dve društvi. Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev.

8. Pogoji razpisa za sofinanciranje programov:

8.1  Vloge na razpis Nova Gorica-PrR-2024 lahko za sofinanciranje programov predložijo upravičene  osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- trajneje, že vsaj eno leto od odprtja razpisa delujejo na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES),

- delujejo na območju Mestne občine Nova Gorica,

- zagotavljajo dostopnost programov javnosti in medijem,

- so vsaj enkrat nastopili na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor za ustrezno področje dejavnosti ali na drugih državnih in mednarodnih tekmovanjih s strokovnim spremljanjem (velja za uvrstitev v območno, regijsko in državno kakovostno raven),

- so vsaj enkrat v preteklih treh letih (samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi) pripravili kulturni dogodek, namenjen javnosti,

- vsaj že eno leto po terminskem načrtu v organiziranih intervalih izvajajo redni (letni) program študijskega dela, ki ga vodi ustrezno usposobljen mentor in se predstavijo z javno produkcijo ali javno vajo,

- prijavljajo programe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 9.2,

- prijavljeni program ni sofinanciran iz sredstev drugih javnih razpisov Mestne občine Nova Gorica.

8.2  Predlagani program ustreza pogojem razpisa Nova Gorica-PrR-2024, če:

- sodi na področje ljubiteljske kulture,

- bo izveden v letu 2024,

- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,

- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,

- uresničuje cilje, ki so pomembni v merilu Mestne občine Nova Gorica,

- ima  realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki).

Prijavitelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

9. Popolne vloge in izločitev vlog

Vloga na razpis Nova Gorica-PrR-2024 je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Nova Gorica-PrR-2024,

- vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki o prijavitelju); B (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); D (izjava).

- vsebuje vse zahtevane podatke,

- je izpolnjena v slovenskem jeziku,

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

- niso bile oddane v razpisnem roku,

- niso popolne,

- jih ni vložila upravičena oseba.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 11. točke tega razpisa.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku petih (5) dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Izpolnjevanje pogojev razpisa Nova Gorica-PrR-2024 ugotavlja komisija za odpiranje vlog.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

10. Merila razpisa:

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega razpisa Nova Gorica-PrR-2024 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo na predlog župana Mestne občine Nova Gorica imenuje direktor JSKD RS. Merila so dostopna na spletni strani sklada: www.jskd.si
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

11. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 8. 4. 2024, oziroma najpozneje ta dan v času uradnih ur oddana osebno na sedežu JSKD OI Nova Gorica. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD OI Nova Gorica.

Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno, se šteje kot neoddana.

Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži eno vlogo (1). Če  v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo  biti  v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka …) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva. Vsebina programa je avtorsko delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Nova Gorica-PrR-2024.

12. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Prijaviteljem odobrenih kulturnih programov bo posredovana odločba o sprejetju v sofinanciranje, po pravnomočnosti odločbe pa še pogodba o sofinanciranju. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih programov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Prijavitelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih programov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:

- Kopije računov, izstavljenih na ime prijavitelja.

- Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med prijaviteljem programa in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev.

- Kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja program. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2024 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa. Na računih mora biti izpisana davčna številka prijavitelja.

13. Pristojni uslužbenki:

Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:

- Sabina Volk Simčič, 05/335 18 52 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) sabina.volk@jskd.si;

- mag. Martina Trampuž, 05/333 03 11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure), martina.trampuz@jskd.si

14. Obravnavanje vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Nova Gorica-PrR-2024, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje vlog bo potekalo 11. 4. 2024, od 10. ure dalje, v prostorih Območne izpostave JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestil v roku tridesetih (30) dni po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

Damjan Damjanovič, direktor
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Številka: 6102-4/2024-2
Datum: 6. 2. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

 

 

Besedilo razpisa

 

Merila razpisa

 

Vzorec obrazcev

 

Dodatne informacije:

Sabina Volk Simčič,
koordinatorka

E: sabina.volk@jskd.si
T: 05/335 18 52

 

Martina Trampuž
sam. strok. sodelavka

E: martina.trampuz@jskd.si,
T: 05/333 03 11

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.