JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2015

JAVNI RAZPIS Etn 2015

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja


Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn 2015)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti


Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). Sofinanciranje projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti ni predmet razpisa, kajti njim so namenjeni posebni razpisi Ministrstva za kulturo. Izjema so projekti italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih predlagatelji delujejo izven narodnostno mešanega območja.
 

2. Cilji razpisa


Cilji razpisa so:

 • - spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;

 • - ohranjanje kulturne identitete pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

 • - podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti;

 • - povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin;

 • - predstavljanje kulture manjšinskih skupnosti širšemu okolju;

 • - vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih skupnosti v slovenski kulturni prostor;

 • - razvijanje kakovostnih programov kulturne vzgoje.

 

3. Področje razpisa


Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

 

Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti:

 • - premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literarnih, likovnih in večzvrstnih projektov;

 • - mednarodna sodelovanja;

 • - izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in druge oblike založništva iz področja kulture za potrebe manjšinskih etničnih skupnosti;

 • - dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.

 

4. Okvirna vrednost razpisa


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 157.587,00 evrov.

 

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

 

5. Roki razpisa


Razpis prične teči 30. 1. 2015. Zaključi se 2. 3. 2015.

 

6. Pomen izrazov


Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se v finančni strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih odhodkov ujemajo s prihodki (odhodki = prihodki).
 

7. Pogoji razpisa


Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • - so kulturna društva, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali ustvarjalci s statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa, na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES)

 • - zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;

 • - so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo);

 • - ne prijavljajo projekta, ki je že sofinanciran iz državnega proračuna, namenjenega kulturi (to dokažejo s podpisano izjavo).

 

8. Splošni kriteriji razpisa


Predlagatelj posameznega projekta ustreza splošnim kriterijem, če:

 • - izvaja programe, ki omogočajo ohranitev posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

 • - izvaja programe, namenjene manjšinskim kulturnim ustvarjalcem;

 • - izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske skupnosti širšemu okolju.

 

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:

 • - sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ustvarjalcev manjšinskih skupnosti;

 • - omogoča ohranitev posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev

 • - skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

 • - predstavlja manjšinske skupnosti širšemu okolju;

 • - resorno ne spada na druga področja, kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;

 • - zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 10 % in ni večji od 80 % vseh predvidenih stroškov;

 • - zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 200,00 evrov in ni višji od 3.500,00 evrov;

 • - bo v celoti izveden v letu 2015;

 • - ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);

 • - ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv glede na razpoložljive vire...);

 • - ni komercialen; člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;

 • - je nov ter hkrati vsebinsko in organizacijsko zaokrožen (ponovne izvedbe v preteklih letih sofinanciranih projektov niso predmet razpisa);

Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če gre za:

 • - osnovno dejavnost društva (vaje ali druga redna letna srečanja brez vsebinskih poudarkov niso predmet razpisa);

 • - vzdrževanje že obstoječe spletne strani;

 • - izobraževanje z gostujočimi strokovnjaki, ki jih pripravlja društvo zgolj za svoje člane (podpira se priprave izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, če se ta organizirajo za več društev hkrati);

 • - pripravo srečanj folklornih, gledaliških in drugih skupin, srečanj literatov, likovnikov ipd., ki v projekt ne vključujejo tudi strokovnega pogovora poznavalca določnega področja z vodji skupin in pisne ocene;

 • - gostovanje skupin in posameznikov zunaj matice;

 • - samostojno izdajo posameznega avtorja v okviru literarne dejavnosti (sofinancira se izdaje kakovostnih leposlovnih zbornikov);

 • - izdajo časopisa, ki nima izdane vsaj ene številke;

 • - druženje ob športu in zabavi;

 • - tekmovanje z  izplačevanjem nagrad;

 • - založniški projekt, ki ne bo izveden v skladu z določili Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in nadaljnji).

 

9. Vsebinski kriteriji razpisa

Projekti bodo ocenjeni na podlagi vsebinskih kriterijev, glede na:

 • A) obseg in učinke realizacije  projektov predlagatelja v preteklih treh letih (skupaj možnih 25 točk): 

 • - produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 5 točk);

 • - dosežke na strokovno spremljanih preglednih srečanjih (do 15 točk);

 • - odmevnost v medijih in strokovni javnosti v Republiki Sloveniji (do 3 točke);

 • - status društva v javnem interesu na področju kulture (0/2 točki).

 •  

 • B) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta (skupaj možnih 55 točk): 

 • - kakovost avtorskega pristopa; tematska izvirnost in vsebinska tehtnost; aktualnost (do 40 točk);

 • - reference strokovnega vodstva projekta (do 15 točk).

 

 • C) pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti (skupaj možnih 20 točk): 

 • - spodbujanje kulturnega razvoja; prispevek h kulturni raznolikosti, spoznavanje kultur, - negovanje in ohranjanje izročila; prispevek k dvigu kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 20 točk).

 

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

 

10. Uporaba kriterijev

Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge in za sofinanciranje predlagala le tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na podlagi vsebinskih kriterijev pa prejeli višje število točk.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev


Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.

 

12. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

 • - besedilo razpisa;

 • - prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava).

 

13. Oddaja in dostava vlog


Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 2. 3. 2015 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve  tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

 

Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži skupaj največ pet (5) vlog. Na posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka...) lahko predloži največ tri (3) vlog. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija z  žrebom določila projekte, ki jih bo obravnavala.


Posamezni  predlagatelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora ustrezati pogojem popolne vloge.

 

14. Popolna vloga


Vloga na razpis je popolna, če:
- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih Etn 2015;
- je izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjave);
- vsebuje vse zahtevane podatke;
- vsebuje obvezne priloge (zadnja izdana številka v primeru prijave izdaje časopisa);
- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

 

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

 

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

 

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka.

 

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

15. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:
- Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
 


16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis Etn 2015, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

mag. Igor Teršar,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

                              

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

VZOREC OBRAZCA (pdf)
Obrazec naj vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge