JAVNI RAZPISI IN POZIVI / MKC 2023

Na podlagi 12. in 14. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 73/19), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)

objavlja

Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2023 (v nadaljevanju: razpis MKC-2023)  

 

1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju JSKD).

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa MKC-2023 je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.

3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost javnega razpisa MKC-2023 znaša 100.000,00 EUR (z besedo: sto tisoč evrov). Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa vezana na proračunska sredstva. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

4. Rok za oddajo vlog na razpis:

Razpis se začne 31. 3. 2023 in se zaključi 3. 5. 2023.

5. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena sredstva iz javnega razpisa MKC-2023 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2023, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22). Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju investicijskih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2023 je 15. 11.  2023

6. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe mladinske kulturne dejavnosti.

7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so društva in zasebni zavodi, registrirani kot pravne osebe v RS, ki izvajajo mladinsko kulturno dejavnost in izpolnjujejo pogoje razpisa iz točke 8.

Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oz. nakup opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 10.000,00 € in hkrati ne sme presegati 80 % vseh predvidenih stroškov projekta.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

Upravičeni stroški so investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme, ki so nastali izključno za namen realizacije programa mladinski kulturne dejavnosti.

Med neupravičene stroške med drugimi sodijo davek na dodano vrednost (če je prijavitelj zavezanec za DDV), investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija, stroški svetovalnih storitev, prispevki za dovoljenja in komunalne priključke ter stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu.

8. Pogoji za sodelovanje na razpisu

8.1   Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- so društva ali zasebni zavodi v Republiki Sloveniji, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin ali Dej.d.n.članskih organizacij, registracija se preverja v registru AJPES;

- so na dan objave javnega razpisa najmanj eno leto registrirani za izvajanje dejavnosti, datum registracije se preverja v registru AJPES;

- imajo ustrezen obseg kulturnega programa na področju mladinske kulture (so v preteklih štirih letih izvedli vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte na področju mladinske kulture);

- imajo zagotovljene prostore za izvajanje programov iz prejšnje alineje (so lastniki ali najemniki,  upravljalci ali uporabniki prostorov za obdobje vsaj 5 let), kar dokazujejo z ustrezno listino;

- zagotavljajo dostopnost do prostorov, programov in aktivnosti vsem mladim;

- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letih 2021 in 2022, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD;

- na podlagi povprečja v zadnjih treh letih pred objavo razpisa niso bili sofinancirani iz državnega proračuna namenjenega za kulturo, s sredstvi višjimi od 20.000,00 evrov na leto;

- dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani JSKD, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,  102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);

- prijavljajo investicijske projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 8.2

8.2   Predlagani investicijski projekt ustreza splošnim pogojem tega razpisa, če:

- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganega investicijskega projekta ni višji od 10.000,00 € in hkrati ne presega 80 % vseh predvidenih stroškov;

- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, prijavitelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;

- projekt ni prijavljen na ostale javne pozive ali javne razpise JSKD v letu 2023 in ni financiran iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

Prijavitelj poda podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. točke v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor. Vloge, prispele na razpis, se odpira po zaključku zbiranja vlog.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo ta štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

10. Kriteriji javnega razpisa

Pravočasne in popolne vloge, vložene s strani upravičenih oseb, bo obravnavala strokovno programska komisija za področje investicij za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog in uradnih evidenc, skladno z naslednjimi kriteriji:

10.1 Projekti obnove prostorov se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

a)    OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE MLADINSKEGA KULTURNEGA PROGRAMA PRIJAVITELJA V PRETEKLIH ŠTIRIH LETIH (skupaj do 15 točk):

- produkcija in postprodukcija prijavitelja ter preseganje lokalnih interesov – delovanje na regionalni, državni oz. mednarodni ravni (do 10 točk);
- odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 2 točki);
- status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture (0/3 točk).

b)    ZASNOVA IN IZVEDBA PREDLAGANEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (skupaj do 35 točk):        

- omogočanje kakovostnejše priprave in izvedbe umetniške produkcije / omogočanje trajnejšega delovanje na področju mladinskih kulturnih dejavnosti / omogočanje vključevanja večjega števila mladinskih kulturnih skupin (do 15 točk);
- nujnost investicije glede na obstoječe stanje prostora / preprečevanje nastajanja nadaljnje škode na objektu (do 12 točk);
- finančna zasnova - realnost in smotrnost finančne vrednosti projekta glede na nivo izvajanja kulturnega programa prijavitelja (do 8 točk).

10.2 Projekti nakupa opremese ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

a)    OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE MLADINSKEGA KULTURNEGA PROGRAMA PRIJAVITELJA V PRETEKLIH ŠTIRIH LETIH (skupaj do 15 točk):

- produkcija in postprodukcija prijavitelja ter preseganje lokalnih interesov – delovanje na regionalni, državni oz. mednarodni ravni (do 10 točk);
- odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 2 točki);
- status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture (0/3 točk).

b)    ZASNOVA IN IZVEDBA PREDLAGANEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (skupaj do 35 točk):

- omogočanje kakovostnejše priprave in izvedbe umetniške produkcije / omogočanje javne dostopnosti multimedijskega ustvarjanja in mladinske kulture / omogočanje vključevanja večjega števila mladinskih kulturnih skupin (do 15 točk);
- nujnost investicije glede na obstoječe stanje opreme / nakup opreme, ki je prijavitelj nima oz. je dotrajana (do 12 točk);
- finančna zasnova - realnost in smotrnost finančne vrednosti projekta glede na nivo izvajanja kulturnega programa prijavitelja (do 8 točk).

11. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja

Strokovno programska komisija lahko predlaga v financiranje le projekte, ki v celoti izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Upoštevan bo samo tisti del v vlogi navedene obnove prostorov oz. nakupa opreme, ki je v celoti skladen s predmetom razpisa in razpisnimi pogoji.

Višina odobrenih sredstev se določi po formuli: zmnožek zaprošenih sredstev s količnikom števila dodeljenih točk in števila maksimalnih možnih točk (50). Upošteva se le tisti del zaprošenih sredstev, ki se nanaša na obnovo prostorov oz. nakup opreme, ki je v celoti skladen s predmetom razpisa in razpisnimi pogoji. Dodeljeni znesek se zaokroži na evro.

V primeru, da bodo po navedeni formuli dodeljena sredstva presegala razpoložljiva sredstva razpisa, bo komisija določila minimalni točkovni prag za sprejetje v sofinanciranje ter prag za sprejetje na rezervno listo projektov.
V primeru, da za zadnjega prijavitelja ne bo več na razpolago sredstev v višini, ki bi mu pripadala glede na zaprošeni znesek, bo financiranje mogoče le v višini preostanka sredstev.

12.  Vloga na razpis je popolna če:

-   je predložena na prijavnih obrazcih razpisa MKC-2023 v elektronski in fizični obliki;
-   je izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce: A (SPLOŠNI PODATKI), A1 (PODATKI O PRETEKLEM DELOVANJU PRIJAVITELJA), B (PODATKI O PROJEKTU), E (ELEKTRONSKE PRILOGE), I (IZJAVA);
- vsebuje vse zahtevane podatke;
- vsebuje vse obvezne priloge (ponudbe oz. predračuni za celotno vrednost investicijskega projekta izdani v koledarskem letu 2023; listina o lastništvu ali dolgoročnem (vsaj 5 let) najemu, upravljanju oz. uporabi prostorov);
- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

13.   Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki lastnoročno podpisana poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 3. 5. 2023 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje ta dan v poslovnem času predložena na JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ali obratno, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena s predlogo (predloga se samodejno natisne ob tiskanju v aplikaciji za razpise JSKD izpolnjene vloge).

Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži največ dve (2) vlogi, od tega največ eno za sofinanciranje obnove prostorov ter največ eno za sofinanciranje nakupa tehnične opreme. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Posamezni prijavitelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.

Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

13.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. 5. 2023, oz. do tega dne ni bila v poslovnem času predložena vložišču JSKD.

13.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in dokumentacija razpisa. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj po formalnem pozivu ne bo dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.

13.3 Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu razpisa pod točko 8. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vpogledov v evidence in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v roku trajanja razpisa z oznako, na katero vlogo se dopolnitev ali sprememba nanaša.

Oddaja popolne vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse vloge prijaviteljev:

- ki jih ni vložila upravičena oseba;

- prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;

- vloge, ki so nepopolne.

14.   Pristojna uslužbenca za posredovanje informacij in pojasnil:

Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518,

Dr. Tomaž Simetinger, tomaz.simetinger@jskd.si, 01/24-10-502.

Uradne ure po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

15.   Odločitev

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis MKC-2023 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

Damjan Damjanovič, direktor

 

Številka: 6101-5/2023-2
Datum: 24. 3. 2023

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

Vzorec obrazcev