KULTURNA ŠOLA 2015

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)  v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije objavlja

 

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva
“Kulturna šola 2015”

(v nadaljevanju JSKD-KULšola2015)

 

1. Naziv in sedež

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.2. Predmet  javnega poziva

Kandidacijski postopek za dodelitev naziva “Kulturna šola 2015”.3. Namen javnega poziva

S kandidacijskim in izbirnim postopkom ter podelitvijo naziva želimo:

 • - krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,

 • - podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,

 • - spodbuditi izobraževanje mentorjevin organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,

 • - motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

 

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Na podlagi analize prijav  ter ostalih posredovanih podatkov bo strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbrala šole, ki ustrezajo kriterijem za pridobitev naziva in jim dodelila naziv “Kulturna šola 2015”.

Prejemnica lahko naziv uporablja od dneva podelitve dalje za obdobje 3 šolskih šolskih let, to je do 31. 8. 2018.

 


4. Pogoji sodelovanja

4.1. Prva kandididatura

Kandidirajo lahko osnovne šole, katerih dejavnosti ustrezajo večini spodaj navedenih pogojih:

 • - imajo izkazano  razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih 3 let:

  • - glasba,

  • - gledališče,

  • - lutke,

  • - folklorna dejavnost,

  • - film in video,

  • - ples,

  • - likovna in fotografska dejavnost,

  • - literatura,

  • - varovanje kulturne dediščine,

  • - drugo;

 •  

 • - v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;

 • programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti;

 •  

 • - šola omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);

 •  

 • - šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;

 •  

 • - redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;

 •  

 • - pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;

 •  

 • - omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih.

 •  

 • 4.2. Obnovitev naziva


 • Šole, ki jim v letu 2015 poteče* naziv "kulturna šola" lahko obnovijo postopek naziva, s tem, da ravno tako izpolnjejo in pošljejo vse obrazce iz točke 4.1. tega razpisa.

 

5. Kriteriji za ocenjevanje prijav

Usmerjevalni kriteriji za ocenjevanje prijav so v priponki.

Naziv Kulturna šola za obdobje treh let prejme šola prijaviteljica, ki doseže najmanj 20 točk. 

Komisija izmed prijavljenih šol glede na velikost šole izbere Kulturno šolo leta 2015 v kategorijah:

 • - mala/podružnična šola*,

 • - srednje velika šola,

 • - velika šola.

 

Izbor praviloma sledi najvišjemu kumulativnemu številu točk znotraj posamezne kategorije.

 

Komisija lahko na podlagi prijav ter mnenja strokovnih področnih ocenjevalcev  podeli tudi posebna priznanja šolam, ki izstopajo na posameznih področnih dejavnostih. Pogoj za podelitev posebnih priznanj (npr. Kulturna šola leta 2015 na področju lutkovnih dejavnosti) na posameznih področnih dejavnostih je kriterij, da šola kumulativno najmanj 25 točk.

_____

*Podružnične  šole lahko oddajo samostojne vloge le  v primeru, da vloge ne oddaja matična šola.
Šola s podružničnimi šolami v vlogi navede, ali oddajo vlogo samo za matično šolo ali tudi za podružnice. V slednjem primeru mora vloga vsebovati tudi podatke in dejavnosti za podružnične šole, od tega je tudi odvisno, do koliko zastav »kulturna šola« je šola upravičena.

 

 

6. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega poziva JSKD-KULšola2015 obsega:

- besedilo javnega poziva JSKD-KULšola2015
- prijavni obrazec obrazec JSKD-KULšola2015,

ki zahteva podatke o:

A. ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH
DEJAVNOSTI NA ŠOLI

B. ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI

B1) Redno delujoče kulturne skupine oz. zasedbe
B2) Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih prireditvah 
B3) Seznam kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za učence in za širšo javnost           
B4) Spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja           
B5) Oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope drugim izvenšolskim
skupinam         

B6) Posebni kulturni projekti na šoli, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi kulturnimi dejavnostmi na šoli in lokalnimi kulturnimi ustanovami       
B7) Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja           

C. PRILOGE    

Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JSKD.

 

7. Rok javnega poziva in način oddaje vlog

Prijavitelji morajo v vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na naslov:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD)
Štefanova 5,
1000 Ljubljana
(s pripisom JSKD-KULšola2015).

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež).

 

Prijavo je oddate:

 • osebno na JSKD, vsak delavnik med 13. in 14. uro vključno do 30. 3. 2015, ali  pošljete s priporočeno poštno pošiljko;

 •  

 • vse izpolnjene obrazce, ki so identični tiskano oddanim prijavam v wordu (brez podpisov in žigov),  pošljete še na e-naslov: marjeta.pecaric@jskd.si.

 

 

8. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni komisiji JSKD.

 

 

9. Časovnica

5. 2. 2015 Objava javnega poziva
31. 3. 2015 Rok za oddajo vlog
3. 4. 2015 Odpiranje vlog
15. 4. 2015 Komisija za ocenitev vlog
20. 4. 2015 Obvestila o uspešnosti prijav
22. 5. 2015 Zaključna slovesnost in podelitev posebnih priznanj "kulšola 2015". Slovesnost se bo odvijala na OŠ Ledina - Ljubljana - najbolj kulturni šoli leta 2014

SPREMEMBE!!!

5. 5. 2015 Obvestila o uspešnosti prijav
21. 5. 2015 ZAKLJUČNA PRIREDITEV

 

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JSKD  ter osebno ali telefonsko vsak  delovni dan med 10. in 12. uro:
- Marjeta Pečarič, e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si, tel.: 01 2410 530.

 

Pomoč pri izpolnjevanju vlog bomo nudili tudi na naši stojnici na Kulturnem bazarju, ki bo 18. marca 2015 v Ljubljani. Podrobneje bomo projekt Kulturne šole predstavili prav tako na našem razstavnem prostoru v 2. preddverju Cankarjevega doma v Ljubljani, med 8:00 in 15:00 uro.

 

 

Mag. Igor Teršar
Direktor JSKD

Ljubljana, 5. 2. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Šole, ki jim v letu 2015 poteče naziv Kulturna šola:

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA

OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ V SLOV. GORICAH

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU

OSNOVNA ŠOLA STARŠE

OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA

OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI

OSNOVNA ŠOLA MIRNA

OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA

OSNOVNA ŠOLA STARŠE - POŠ MARJETA

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE

2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU

OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE

OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA LJUBLJANA

OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE

OSNOVNA ŠOLA CERKNO

OSNOVNA ŠOLA RADENCI

OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ TRBOVLJE

OSNOVNA ŠOLA PETROVČE

OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA LJUBLJANA

OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA, CELJE

OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE KAMNIK

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM

OSNOVNA ŠOLA DRSKA

OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK

OSNOVNA ŠOLA KRIŽE

OSNOVNA ŠOLA POLJE

OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE AJDOVŠČINA

OSNOVNA ŠOLA POLJANE

OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA

DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER

OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO

II. OSNOVNA ŠOLA CELJE

OSNOVNA ŠOLA BREZNO - PODVELKA

OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK

OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC

OSNOVNA ŠOLA PREVALJE

OŠ STIČNA

OŠ MAJDE VRHOVNIK

OŠ OSKARJA KOVAČIČA

OŠ POHORSKEGA ODREDA

 

Več informacij

Marjeta Pečarič

pomočnica direktorja
in vodja projekta kulturna šola

E: marjeta.pecaric@jskd.si

Maša Medved

pomoč pri organizaciji in izvedbi

E: knjiznica@jskd.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA LEDINA

 

 

Mestna občina
Ljubljana