FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2021

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije objavlja

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva
“Kulturna šola 2021”

(v nadaljevanju JSKD-KULšola2021)

Naziv in sedež

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Predmet  javnega poziva

Kandidacijski postopek za dodelitev naziva “Kulturna šola 2021”.

Namen javnega poziva

S kandidacijskim in izbirnim postopkom ter podelitvijo naziva želimo:

- krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,

- podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,

- spodbuditi izobraževanje mentorjevih organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,

- motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.
Na podlagi analize prijav ter ostalih posredovanih podatkov bo strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbrala šole, ki ustrezajo kriterijem za pridobitev naziva in jim dodelila naziv “Kulturna šola 2021”.

Prejemnica lahko naziv uporablja od dneva podelitve dalje za obdobje 4 šolskih let, to je do 31. 8. 2025.

Pogoji sodelovanja

Prva kandidatura

Kandidirajo lahko osnovne šole, katerih dejavnosti ustrezajo večini spodaj navedenih pogojih:

- imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih 3-h šolskih let (2017/2018, 2018/20219 in 2019/2020):

- glasbena umetnost (vokalna in inštrumentalna),

- gledališka dejavnost,

- lutkovna dejavnost,

- folklorna dejavnost,

- film in avdiovizualna kultura,

- sodobni ples,

- likovna umetnost (likovno snovanje/ustvarjanje, slikarstvo, kiparstvo, fotografija, oblikovanje),

- literatura in bralna kultura,

- varovanje kulturne dediščine,

- drugo (npr. arhitektura, intermedijske umetnosti, tehniška kultura, turizem idr.).

- v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;

- programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti, projektov;

- šola omogoča in spodbuja usposabljanja strokovnih delavcev na področju kulturno-umetnostne vzgoje (specifična izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);

- šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;

- redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem in širši javnosti;

- obiskujejo zunanje kulturne institucije in kulturne dogodke izven šole;

- pripravljajo posebne kulturne projekte in sodelujejo z drugimi šolami in institucijami.

Obnovitev naziva

Šole, ki jim v letu 2021 poteče* naziv "kulturna šola", obnovijo postopek s ponovno prijavo.

Kriteriji za ocenjevanje prijav

Usmerjevalni kriteriji za ocenjevanje prijav so navedeni na naslednji povezavi: Usmerjevalni kriteriji

Naziv Kulturna šola za obdobje štirih let prejme šola prijaviteljica, ki doseže najmanj 20 točk. 

Komisija izmed prijavljenih šol glede na velikost šole izbere Kulturno šolo leta 2021 v kategorijah:

- mala/podružnična šola**,

- srednje velika šola,

- velika šola.

Izbor praviloma sledi najvišjemu kumulativnemu številu točk znotraj posamezne kategorije.

Komisija lahko na podlagi prijav ter mnenja strokovnih področnih ocenjevalcev podeli tudi posebna priznanja šolam, ki izstopajo na posameznih področnih dejavnostih. Pogoj za podelitev posebnih priznanj na posameznih področnih dejavnostih (npr. Kulturna šola leta 2021 na področju lutkovnih dejavnosti) je skupno število najmanj 25 točk.

_____
**Podružnične šole lahko oddajo samostojne vloge le v primeru, da vloge ne oddaja matična šola.
Šola s podružničnimi šolami v vlogi navede, ali oddajo vlogo samo za matično šolo ali tudi za podružnice. V slednjem primeru mora vloga vsebovati tudi podatke in dejavnosti za podružnične šole, od tega je tudi odvisno, do koliko zastav »kulturna šola« je šola upravičena.

Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega poziva JSKD-KULšola2021 obsega:

- besedilo javnega poziva JSKD-KULšola2021

- E-prijavnica (PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI) - se izpolni prek spleta!

- Prijavni obrazec B (PODATKI O ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI B1-Redno delujoče kulturne skupine, B2-Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih srečanjih, B3-Pomembnejše kulturne prireditve in dogodki za učence in širšo javnost, B4-Obiski zunanjih kulturnih institucij, B5-Spodbujanje usposabljanja strokovnih delavcev šole na področju kulturno-umetnostne vzgoje, B6-Posebni kulturni projekti ter sodelovanja z drugimi šolami in zunanjimi institucijami, B7-Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja)

Rok javnega poziva in način oddaje vlog

Prijavitelji izpolnijo E-PRIJAVNICO (pošljejo prek spleta) in Prijavni obrazec B, ki ga datiranega, žigosanega in podpisanega s strani odgovorne osebe pošljejo na naslov:
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZAKULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD)
Štefanova 5,1000 Ljubljana (s pripisom KULTURNA ŠOLA 2021)

najkasneje do ponedeljka, 24. 5. 2021.

Prijavni obrazec B pošljite v e-obliki (wordova datoteka brez podpisov in žigov) tudi na e-naslov: david.stupica@jskd.si.

Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni komisiji JSKD.

Časovnica


8. 3. 2021

Objava javnega poziva

24. 5. 2021

Rok za oddajo vlog

do 11. 6. 2021

Komisija za ocenitev vlog

18. 6. 2021

Obvestila o uspešnosti prijav (obnovitev naziva / prvi naziv Kulturna šola)

September 2021

ZAKLJUČNA PRIREDITEV KULTURNA ŠOLA 2021
(razglasitev naj kulturne šole letu2021)

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JSKD ter osebno ali telefonsko vsak  delovni dan med 10. in 12. uro:

David Stupica, e-posta: david.stupica@jskd.si; tel.: 01 24 10 527.

 

Del. štev.: 610-6/2021-1
Ljubljana, 8. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavni obrazec B

 

E-prijavnica

 

Usmerjevalni kriteriji

 

Pravilnik o pridobitvi naziva “Kulturna šola”
(sprejet 1. 4. 2021)

 

Dodatek k Pravilniku o pridobitvi naziva “Kulturna šola”
(sprejet 8. 6. 2021)