FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2023

 

Prijavitelje obveščamo, da je končni rok za oddajo vlog 31. maj 2023.

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije objavlja

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva
“Kulturna šola 2023”

(v nadaljevanju JSKD-KULšola2023)

1. Naziv in sedež izvajalca poziva

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega poziva

Kandidacijski postopek za dodelitev naziva “Kulturna šola 2023”.

3. Namen javnega poziva

S kandidacijskim in izbirnim postopkom ter podelitvijo naziva želimo:
- krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
- podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
- spodbuditi izobraževanje mentorjevih organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,
- motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev/skrbnikov, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Na podlagi analize prijav ter ostalih posredovanih podatkov bo strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbrala šole, ki ustrezajo kriterijem za pridobitev naziva in jim dodelila naziv “Kulturna šola 2023”.
Prejemnica lahko naziv uporablja od dneva podelitve dalje za obdobje 4 šolskih let, to je do 31. 8. 2027.

4. Roki javnega poziva

Zbiranje vlog na javni poziv poteka od 4. 4. 2023 do 30. 5. 2023.

Prijavitelje obveščamo, da je končni rok za oddajo vlog 31. maj 2023.

5. Pogoji sodelovanja

5.1 Prva kandidatura

Kandidirajo lahko osnovne šole, katerih dejavnosti ustrezajo večini spodaj navedenih pogojih:

➣ imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih treh šolskih let (2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022):

- glasbena umetnost (vokalna in inštrumentalna),

- gledališka dejavnost,

- lutkovna dejavnost,

- folklorna dejavnost,

- film in avdiovizualna kultura,

- sodobni ples,

- likovna umetnost (likovno snovanje/ustvarjanje, slikarstvo, kiparstvo, fotografija, oblikovanje),

- literatura in bralna kultura,

- varovanje kulturne dediščine,

- arhitektura,

- drugo (npr. intermedijske umetnosti, tehniška kultura, turizem idr.).

v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;

➣ programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti, projektov;

➣ šola omogoča in spodbuja usposabljanja strokovnih delavcev na področju kulturno-umetnostne vzgoje (specifična izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);

➣ šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;

➣ redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem in širši javnosti;

➣ obiskujejo zunanje kulturne institucije in kulturne dogodke izven šole;

➣ pripravljajo posebne kulturne projekte in sodelujejo z drugimi šolami in institucijami. 

5.2. Obnovitev naziva

Šole, ki jim v letu 2023 poteče* naziv "kulturna šola", obnovijo postopek s ponovno prijavo.
Šole prosimo, da se pred prijavo prepričajo, če morda še imajo veljaven naziv, saj je sicer njihova prijava brezpredmetna!

6. Kriteriji za ocenjevanje prijav

 

 

OCENJEVALNI KRITERIJ

Točkovanje

Maksimalno možno
število prejetih točk

1.

Izkazano kulturno delovanje na vsaj petih različnih področjih v:

 

 

maks. 3 točke

 

-       šol. letu 2019/2020

 

1

 

 

-       šol. letu 2020/2021

 

1

 

 

-       šol. letu 2021/2022

 

1

 

2.

Razvejenost kulturnih področij:

 

 

min. 5 točk in
maks. 11 točk

 

-       glasbena umetnost (vokalna in inštrumentalna)

 

1

 

 

-       gledališka dejavnost

 

1

 

 

-       lutkovna dejavnost

 

1

 

 

-       folklorna dejavnost

 

1

 

 

-       film in avdiovizualna kultura

 

1

 

 

-       sodobni ples

 

1

 

 

-       likovna umetnost (likovno snovanje/ustvarjanje, slikarstvo, kiparstvo, fotografija,
oblikovanje)

1

 

 

-       literatura in bralna kultura

 

1

 

 

-       varovanje kulturne dediščine

 

1

 

 

-       arhitektura

 

1

 

 

-       drugo (npr. intermedijske umetnosti, tehniška kultura, turizem idr.)

1

 

 

prag nadaljevanja

 

 

vsaj 8 točk

3.

Število učencev, vključenih v redno delujoče kulturne skupine/dejavnosti (%):

 

maks. 3 točke

 

-       do 25 %

 

1

 

 

-       do 50 %

 

2

 

 

-       50 % in več

 

3

 

4.

Kulturno-umetnostni programi šole se izvaja pretežno v okviru:

 

 

maks. 2 točki

 

-       rednih in izbirnih predmetov

 

1

 

 

-       obšolske dejavnosti, projektov

 

2

 

5.

Udeležba na revijah, srečanjih, festivalih:

 

 

maks. 6 točk

 

-       lokalna, območna raven

 

1

 

 

-       lokalna, območna in regijska raven

 

2

 

 

-       lokalna, območna, regijska in državna raven*

 

3

 

 

-       lokalna, območna, regijska, državna in mednarodna raven*

 

5

 

 

-       drugo
* Štejejo selekcionirana državna in mednarodna srečanja v okviru JSKD.

1

 

6.

Prirejanje kulturnih prireditev in dogodkov za:

 

 

maks. 3 točke

 

-       učence (na šoli)

 

1

 

 

-       učence in širšo lokalno javnost (na šoli)

 

2

 

 

-       drugo (gostovanje s svojimi dogodki/nastopi izven šole)

 

1

 

7.

Obiski zunanjih kulturnih institucij in/ali ogledi kulturnih dogodkov izven šole.

2

maks. 2 točki

8.

Spodbujanje usposabljanja strokovnih delavcev šole na področju kulturno-
umetnostne vzgoje:**

 

 

maks. 3 točke

 

-       napotitve zaposlenih na strokovne delavnice, seminarje, izobraževanja
do 15 dni (do 120 pedagoških ur)

1

 

 

-       napotitve zaposlenih na strokovne delavnice, seminarje, izobraževanja
več kot 15 dni (več kot 120 pedagoških ur)
** Seštejejo se posamezne udeležbe vseh zaposlenih.

2

 

 

-       Udeležba na Kulturnem bazarju in/ali na drugih strokovnih usposabljanjih
za KUV (v organizaciji MIZŠ, MK, ZRSŠ).

1

 

9.

Posebni (interdisciplinarni) kulturni projekti ter sodelovanja z drugimi šolami in zunanjimi institucijami
(projekti, ki jih je šola izvedla v sodelovanju z različnimi področnimi dejavnostmi; nacionalni projekti KUV (v okviru MIZŠ, MK, ZRSŠ), ki povezujejo področje umetnosti in šolstva;
projekti, s katerimi se šola povezuje s profesionalnimi institucijami;
projekti, s katerimi se šola povezuje z drugimi slovenskimi in tujimi šolami idr.)

 

 

 

 

3

 

maks. 3 točke

10.

Pomembno udejstvovanje šole, ki je po predlogu prijavitelja pomembno
vplivalo na razvoj šolske kulture.

2

 

maks. 2 točki

 

Skupaj:

/ 38 točk

 

Naziv Kulturna šola za obdobje štirih let prejme šola prijaviteljica, ki doseže najmanj 20 točk. 

Komisija izmed prijavljenih šol glede na velikost šole izbere Kulturno šolo leta 2023 v kategorijah:

- mala/podružnična šola**,

- srednje velika šola,

- velika šola.

Izbor praviloma sledi najvišjemu kumulativnemu številu točk znotraj posamezne kategorije.

Komisija lahko na podlagi prijav ter mnenja strokovnih področnih ocenjevalcev podeli tudi posebna priznanja šolam, ki izstopajo na posameznih področnih dejavnostih. Pogoj za podelitev posebnih priznanj na posameznih področnih dejavnostih (npr. Kulturna šola leta 2023 na področju lutkovnih dejavnosti) je skupno število najmanj 25 točk.
_____
** Šola s podružničnimi šolami v vlogi navede, ali oddajo vlogo samo za matično šolo ali tudi za podružnice. V slednjem primeru mora vloga vsebovati tudi podatke in dejavnosti za podružnične šole, od tega je tudi odvisno, do koliko zastav »kulturna šola« je šola upravičena.

7. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega poziva JSKD-KULšola2023 obsega:

➣ besedilo javnega poziva JSKD-KULšola2023;

➣ prijavne obrazce: Obrazec A: Splošni podatki, Obrazec B1: Redno delujoče kulturne skupine, Obrazec B2: Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih srečanjih, Obrazec B3: Pomembnejše kulturne prireditve in dogodki za učence in širšo javnost, Obrazec B4: Obiski zunanjih kulturnih institucij, Obrazec B5: Spodbujanje usposabljanja strokovnih delavcev šole na področju kulturno-umetnostne vzgoje, Obrazec B6: Posebni kulturni projekti ter sodelovanja z drugimi šolami in zunanjimi institucijami, Obrazec B7: Pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja), Obrazec B8: Področja, kjer bi si želeli ustvarjati več, Obrazec E: Elektronske priloge, Obrazec I: Izjava  

8. Rok javnega poziva in način oddaje vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 31. 5. 2023 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali osebno v času poslovnih ur na sedežu JSKD. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri je nalepljen izpis zadnje strani natisnjenega obrazca (stran z naslovom JSKD, naslovom prijavitelja, navedbo poziva in črtno kodo).

Posamezna osnovna šola lahko na razpis predloži največ eno (1) vlogo, ki pa lahko vsebuje podatke za matično in/ali za podružnične šole.

Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni komisiji JSKD.

10. Časovnica

4. 4. 2023

Objava javnega poziva

31. 5. 2023

Rok za oddajo vlog

do 19. 6. 2023

Komisija za ocenitev vlog

26. 6. 2023

Obvestila o uspešnosti prijav (obnovitev naziva / prvi naziv Kulturna šola)

September 2023

ZAKLJUČNA PRIREDITEV KULTURNA ŠOLA 2023
(razglasitev naj kulturne šole letu 2023)

11. Dodatne informacije

Vsebinske informacije o javnem pozivu:

Tomaž Simetinger, e-posta: tomaz.simetinger@jskd.si; tel.: 01 241 05 02.

Tehnična pomoč pri izpolnjevanju vlog:

Matej Maček, e-pošta: matej.macek@jskd.si, tel.: 01 241 05 18.

Uradne ure so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

 

Damjan Damjanovič,
direktor

Številka: 610-2/2023-1
Datum: 28. 3. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Vzorec obrazcev