JAVNI RAZPISI IN POZIVI / VPR-2021/2022

Številka: 6101-1/2021-1
Datum: 22. 1. 2021

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016  (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2021/2022)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

1. Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa VPR-2021/2022 je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2021 in 2022. Razpisni področji sta zborovska in folklorna dejavnost.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Cilji razpisa

 Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih kulturnih društev, zborov oz. folklornih skupin, katerih dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju je prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.
Izbrani bodo kulturni projekti, ki po obsegu, raznolikosti, kakovosti in dostopnosti izstopajo in so nepogrešljivi pri razvoju posamezne umetniške zvrsti na nacionalni ravni.

3. Razpisni rok

Rok prične teči 29. 1. 2021 in se zaključi 1. 3. 2021.

4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov

 Javni kulturni projekt (v nadaljevanju: projekt) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena vsebinska enota. Je v celoti in v svojih sklopih dostopen javnosti in bo izveden v letih 2021 in 2022. Javni kulturni projekt sestavljajo posamezni projektni sklopi.

Projektni sklop je po vsebini in zasnovi sestavni del projekta. Prijavitelj mora v vlogi na razpis za vsako leto izbrati dva projektna sklopa (dva za leto 2021 in dva za leto 2022).

Projektni sklopi v okviru zborovske dejavnosti so: I. KONCERTI; II. NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO; III. GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ALI MEDNARODNO SODELOVANJE.

Projektni sklopi v okviru folklorne dejavnosti so: I. PRIREDITVE; II. NOVA AVTORSKA DELA - GLASBENE IN PEVSKE PRIREDBE TER KOREOGRAFIJE; III. ZALOŽNIŠTVO.

Upravičene osebe (prijavitelj projekta) po tem razpisu so kulturna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje navedene v 6. točki razpisa.

Upravičeni stroški:
Izvajalec na razpisu izbranega projekta je upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo projekta:

- projektni materialni stroški (stroški, nastali z izvedbo posameznega projekta),

- stroški nakupa opreme in folklornih kostumov za izvedbo projekta v višini do 30% sredstev, ki jih bo za projekt prispeval JSKD,

- avtorski honorarji za umetniške vodje, korepetitorje in vokalne pedagoge ter avtorski honorarji za zunanje sodelavce,

- stroški udeležb na tekmovanjih in festivalih v tujini v višini do 40% sredstev, ki jih bo za projekt prispeval JSKD,

- stroški hrane in pijače, cvetja, priznanj in drugi stroški v soglasju z razpisodajalcem največ v deležu 20 % skupnih stroškov projekta.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani JSKD so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so tisti, ki so:

- nujno potrebni za uspešno izvedbo programa in so vezani na izvedbo sofinanciranega projekta,

- nastali izključno za namen realizacije (so)financiranega projekta in se lahko v celoti pripišejo temu projektu,

- opredeljeni v prijavi prijavitelja,

- skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,

- dejansko nastali,

- transparentni, prepoznavni in preverljivi,

- podprti z izvirnimi dokazili,

- niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).

Upravičeni stroški se izkazujejo z dokazili o namenski porabi sredstev.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:

- uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti),

- da so prihodki enaki odhodkom.

Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke, ki morajo biti enaki prihodkom, vključno z lastnim prispevkom in drugimi viri.

Dokazila o namenski porabi sredstev
Prijavitelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih projektov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo projekta prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:

- Kopije računov, izstavljenih na ime prijavitelja.

- Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med prijaviteljem projekta in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev.

- Kopije potnih nalogov za člane društva, ki prijavlja projekt. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2021 oz. 2022 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka prijavitelja.

Dokazila o plačilu stroškov hrane, pijače, cvetja, priznanj … se upoštevajo do višine 20 % zneska, ki ga za izvedbo projekta prispeva JSKD.

5. Predvidena vrednost razpisa

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa VPR-2021/2022 znaša 50.000,00 evrov na letni ravni, od tega predvidoma 35.000,00 evrov za zborovsko dejavnost in predvidoma 15.000,00 evrov za folklorno dejavnost. Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa vezana na proračunska sredstva. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu

 Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:

6.1.1   Na razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- so kulturna društva, vsaj 3 leta pred objavo razpisa registrirana kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturni program s področja tega razpisa;

- zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in medijem;

- so v primeru, da so bile v letu 2020 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD;

- so v primeru, da so bile v letu 2020 pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih;

- ne prijavljajo projekta, ki je že bil ali bo financiran s strani  Ministrstva za kulturo, JAK, SFC ali JSKD;

- prijavitelj, katerega program je ali bo v letu 2021 sprejet v sofinanciranje v okviru razpisov Ministrstva za kulturo, ni upravičen do sredstev razpisa VPR-2021/2022;

- posamezni prijavitelj lahko na razpis poda največ dve vlogi, od tega največ eno na zborovsko in eno na folklorno dejavnost;

- prijavljajo projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 6.1.2.

6.1.2  Predlagani projekt ustreza splošnim pogojem tega razpisa, če:

- sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo ipd.;

- ni komercialen; člani izvajalske skupine z izjemo strokovnega vodstva (umetniških vodij, korepetitorjev, vokalnih pedagogov …) za izvedbo ne prejemajo plačila;

- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);

- ima realno finančno konstrukcijo;

- je izvedljiv glede na razpoložljive vire;

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 20 % in ni večji od 80 % vseh predvidenih stroškov;

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 7.000,00 evrov in ni višji od 15.000,00 evrov na letni ravni;

- bo v celoti izveden v letih 2021 in 2022.

6.2.1  Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu v okviru zborovske dejavnosti:

- pevski zbor prijavitelja ima vsaj šestnajst (16) pevcev;

- pevski zbor prijavitelja izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

- prejel je zlato plaketo na državnem zborovskem  tekmovanju Naša pesem 2018,
- bil je finalist Mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2017 ali 2019,

- bil je finalist katerega od šestih tekmovanj za veliko zborovsko nagrado Evrope ali finala EGP v letih 2017, 2018 ali 2019,

- bil je udeleženec največjih referenčnih svetovnih zborovskih dogodkov za mednarodno strokovno javnost  (npr. simpoziji IFCM, ACDA ali primerljivi) v vlogi vabljenega ali na avdicijah izbranega zbora po izboru strokovne komisije v letih 2017, 2018, 2019 ali 2020.

6.2.2   Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu v okviru folklorne dejavnosti:

- prijavitelj je v letih  2017, 2018 in 2019 na spremljanih srečanjih odraslih folklornih skupin v Republiki Sloveniji dosegel državno raven.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev  s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

7. Kriteriji razpisa

7.1 Zborovska dejavnost

Kriterij:

Število možnih
Točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA

100

Dosežki na strokovno spremljanih prireditvah v letih 2017 - 2019; pomembnejši samostojni projekti v letih 2017 - 2020; povezovanje z drugimi referenčnimi umetniki oz. umetnostnimi zvrstmi v letih 2017 - 2020

80

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture

20

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTA (PROJEKTNI SKLOPI)

240*

  • I. KONCERTI

idejna zasnova, vsebina tehtnost in aktualnost;
prispevek k vsebinski pestrosti na zborovskem področju/razvoju zborovske dejavnosti v Sloveniji /prispevek k razvoju umetniške produkcije na zborovskem področju;
reference strokovnega vodstva oz. strokovnih sodelavcev/gostujočih umetnikov

60

  • II. NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO

idejna zasnova, tematska izvirnost in vsebinska tehtnost naročila ali
izbora skladb/posnetkov;
prispevek k pestrosti in kakovosti zborovske literature ali izdaj;
reference avtorjev in izvajalcev

60

  • III. GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ALI MEDNARODNO SODELOVANJE

načrt in vsebina gostovanja po Sloveniji oz. zamejstvu ali
reference festivala/tekmovanja v tujini oz. oblika in vsebina drugega mednarodnega sodelovanja v Sloveniji ali tujini ter reference sodelujočih skupin;
doprinos k pestrosti, dostopnosti, kakovosti zborovske ponudbe v Sloveniji oz. zamejstvu ali
pomen udeležbe v tujini za zbor in slovensko prepoznavnost oz. pomen gostovanja izbranih skupin v Sloveniji

60

* 240 točk je vsota štirih izbranih projektnih sklopov v dveh letih.

7.2 Folklorna dejavnost

Kriterij:

Število možnih
Točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA

100

Dosežki na državnih srečanjih letih 2017 - 2019;
večji in pomembnejši samostojni projekti v letih 2018 - 2020;
medijska odmevnost

80

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture

20

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTA (PROJEKTNI SKLOPI)

240*

  • I. PRIREDITVE

vsebinska zaokroženost, inovativnost, aktualnost;
prispevek k razvoju folklorne dejavnosti, umetniške produkcije na folklornem področju in/ali vključevanje posebej nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev;
reference strokovnega vodstva

60

II. NOVA AVTORSKA DELA - GLASBENE IN PEVSKE PRIREDBE TER KOREOGRAFIJE

idejna zasnova, tematska izvirnost in vsebinska tehtnost, kakovost avtorskega pristopa;

prispevek k razvoju folklorne dejavnosti;
reference avtorjev novih del

60

III.   ZALOŽNIŠTVO
idejna zasnova, aktualnost in pomembnost z vidika arhiviranja pomembne glasbeno-plesne dediščine;
prispevek k razvoju folklorne dejavnosti;
reference strokovnega vodstva

60

* 240 točk je vsota štirih izbranih projektnih sklopov v dveh letih.

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.
Ocenjevalni listi po posameznih dejavnostih vsebinske kriterije podrobneje razčlenjujejo in so objavljeni na www.jskd.si in na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

8. Uporaba kriterijev

Projekt, prijavljen na projekti razpis, se ocenjuje s kriteriji razpisa. Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Prijavitelj poleg ocene referenčnosti (do 100 točk) prejme točke za prijavljene projektne sklope (do 60 točk na prijavljeni sklop). V prijavi mora izbrati dva (2) projektna sklopa za leto 2021 in dva (2) projektna sklopa za leto 2022. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 340.

Projekte bosta presojali strokovno programski komisiji za zborovsko in folklorno dejavnost JSKD na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinanciranje bosta predlagali tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne in posebne pogoje razpisa ter bodo na podlagi  kriterijev razpisa uvrščeni višje.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena na področju razpisa v proračunskem letu 2021 in 2022, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20). Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

10.  Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si  ter v spletni aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

- besedilo razpisa;

- ocenjevalne liste;

- prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o izvedbi projekta v letu 2021), B1 (podatki o izvedbi projekta v letu 2022), I (izjave).

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki lastnoročno podpisana poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 1. 3. 2021 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje ta dan v poslovnem času predložena na JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

12. Pregled vloge

Vloga na razpis je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa VPR-2021/2022 v elektronski in fizični obliki;

- je izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o izvedbi projekta v letu 2021), B1 (podatki o izvedbi projekta v letu 2022), I (izjave);

- vsebuje vse zahtevane podatke;

- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.


Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj po uradnem pozivu ne bo dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih pogojev razpisa oz. katerega vloga ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa. Za neupravičeno osebo se smatra tudi prijavitelj, ki prijavlja projekt, ki ni predmet tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi vloge prijavitelja in uradnih evidenc.

V primeru, da se prijavitelj prijavi na ta razpis z več vlogami, kot jih določajo splošni pogoji, se vloge prijavitelja, ki so bile elektronsko oddane kasneje, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot vloge neupravičene osebe).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga ali žiga prejema na JSKD.

Izpolnjevanje pogojev razpisa VPR-2021/2022 ugotavlja komisija za odpiranje vlog. Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela za nepopolno. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene.

13. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518,

Maja Papič, maja.papic@jskd.si, 01/2410-502.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis VPR-2021/2022, bo potekala v skladu z ZUJIK, Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo 3. 3. 2021 od 10h dalje v prostorih JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

Metka Šošterič,
direktorica po pooblastilu Vlade Republike Slovenije,
št. 01410-32/2020/4, z dne 24. 12. 2020

 

Ocenjevalni list VPR-2021/2022 - FOLKORNA DEJAVNOST

Ocenjevalni list VPR-2021/2022 - ZBOROVSKA DEJAVNOST

Vzorec obrazcev - folklorna dejavnost

Vzorec obrazcev - zborovska dejavnost

 

 


 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Maja Papič

producentka za program

T: 01 24 10 502

E: maja.papic@jskd.si

 

Ocenjevalni list VPR-2021/2022 - FOLKORNA DEJAVNOST

Ocenjevalni list VPR-2021/2022 - ZBOROVSKA DEJAVNOST

Vzorec obrazcev - folklorna dejavnost

Vzorec obrazcev - zborovska dejavnost