JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2018

JAVNI RAZPIS PR 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

 

javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

(v nadaljevanju: razpis, oznaka PR 2018)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

- prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;

- izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- založniški in AV (avdiovizualni) projekti;

- organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju. Pri prijavi projekta, ki vključuje različne dejavnosti, se mora predlagatelj odločiti za nosilno dejavnost. Na obrazcu mora označiti samo to (eno) dejavnost. Vlogo bo obravnavala komisija, pristojna za dejavnost, ki jo je označil predlagatelj. Vloge krovnih organizacij na nacionalnem nivoju obravnava posebna komisija, ne glede na prijavljeno dejavnost. Pod krovne organizacije na nacionalnem nivoju, registrirane v Republiki Sloveniji, spadajo tiste, ki združujejo večino kulturnih društev oz. zvez kulturnih društev posameznega področja.

 

2. Cilji razpisa

Cilji razpisa so:

- dvig ustvarjalnosti;

- razvoj kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;

- raznoliki kulturni dogodki in dostopnost kulturnih vsebin;

- razvoj kakovostnih programov kulturne vzgoje.

 

3. Okvirna vrednost razpisa

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 337.960,00 evrov, od tega predvidoma 57.000,00 evrov za zborovsko, 30.700,00 evrov za inštrumentalno (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), 46.000,00 evrov za gledališko in lutkovno, 30.000,00 evrov za folklorno, 13.000,00 evrov za filmsko, 24.000,00 evrov za plesno, 29.000,00 evrov za likovno, 14.000,00 evrov za literarno ter 21.000,00 evrov za  intermedijsko dejavnost. Predvidoma 73.260,00 evrov bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji in sofinanciranju projektov krovnih zvez avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96).

 

JSKD bo razdelil najmanj 90 % razpisanih sredstev.

 

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

 

4. Roki razpisa

Razpis prične teči 12. 1. 2018. Zaključi se 12. 2. 2018.

 

5. Pomen izrazov

Upravičene osebe (predlagatelj projekta) po tem razpisu so

- kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;

- krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Projekt je zaokrožena vsebinska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).


6. Pogoji razpisa

Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so kulturna društva oz. njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa ali krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa;

- delujejo na razpisnem področju trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa (datum ugotavlja JSKD v registru AJPES oz. ustreznem registru države, kjer delujejo);

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

- so v primeru, da so bile v letu 2017 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

- so v primeru, da so bile v letu 2017 pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

- v primeru, da prijavi organizacijo istega projekta več predlagateljev, se v sofinanciranje sprejme največ ena vloga in sicer tista, ki v postopku ocenjevanja prejme višje število točk;

- v primeru, da bo predlagateljev projekt sprejet v sofinanciranje v okviru razpisa VPR-2017/2018, bodo predlagateljeve vloge z istega področja dejavnosti zavržene.

 

7. Splošni kriteriji razpisa

Upravičena oseba  - predlagatelj posameznega projekta ustreza splošnim kriterijem, če:

- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa v  okviru dejavnosti, na katero prijavlja projekt (v preteklem letu je poleg redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt);

- je v zadnjih treh letih sodeloval na strokovno spremljanih regijskih ali državnih prireditvah v  okviru dejavnosti, na katero prijavlja projekt, če je predlagatelj društvo. Izjema so društva, ki se prijavljajo na dejavnosti, kjer strokovno spremljanih prireditev na regijskem in državnem nivoju ni;

- je v zadnjih treh letih izvedel vsaj tri večje organizacijske projekte, če je predlagatelj zveza kulturnih društev;

- združuje večino kulturnih društev oz. zvez kulturnih društev posameznega področja, če je predlagatelj krovna organizacija na nacionalnem nivoju, registrirana v Republiki Sloveniji;

- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti.

 

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:

- sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo, domača in umetna obrt ipd.;

- sodi na področje izbrane kulturne dejavnosti (navedene v drugem odstavku 1. točke razpisa);

- je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo;

- ni komercialen; člani predlagatelja projekta, z izjemo umetniških vodji, za izvedbo ne prejemajo plačila;

- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);

- ima realno finančno konstrukcijo;

- je izvedljiv glede na razpoložljive vire;

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 10 % in ni večji od 50 % vseh predvidenih stroškov;

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 250,00 evrov in ni višji od 3.500,00 evrov;

- bo v celoti izveden v letu 2018.

 

Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če je:

- osnovno delovanje kulturnega društva;

- po zahtevnosti presega izvajalske zmožnosti predlagatelja;

- izobraževanje, ki ga ne izvajajo ustrezno usposobljeni mentorji;

- jubilejna slavnost ali razstava;

- novoletna ali božična prireditev;

- prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku;

- prireditev, ki ima pretežno zabavno družabni značaj, turistična ali narodnozabavna prireditev, veselica;

- gostovanje po Sloveniji ali v tujini;

- promocija projekta ali društva (koledarji, razglednice, jubilejni zborniki);

- izdaja nosilcev zvoka ali slike ali postavitev in oblikovanje spletne strani;

- publikacija, ki ni povezana z delovanjem kulturnih društev in njihovih zvez;

- samostojna razstava posameznega ustvarjalca, pregledna letna razstava društva, ex-tempore, likovno srečanje ali natečaj (z denarnimi nagradami in odkupi), likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju);

- samostojna knjiga posameznega ustvarjalca, šolsko glasilo, literarni časopis ali revija, ki nima izdane vsaj ene številke, literarni natečaj;

- založniški projekt na literarni dejavnosti, ki nima leposlovne vsebine;

- založniški projekt, ki ne bo izveden v skladu z določili Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in nadaljnji);

- projekt mažoretne ali twirling dejavnosti, če predlagatelj ni krovna organizacija na nacionalnem nivoju;

- ponovna izvedba v preteklih letih sofinanciranih projektov.

 

Ne glede na določila tretjega odstavka tega člena sklad lahko sofinancira:

- jubilejno slavnost ali razstavo, ki vsebuje pomembne novosti v pristopu in programu prireditve;

- gostovanje po Sloveniji ali v tujini, če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost;

- jubilejni zbornik, v primeru, da je predlagatelj krovna organizacija na nacionalnem nivoju;

- izdajo nosilcev zvoka ali slike ter postavitev in oblikovanje spletne strani, če gre za vrhunske zasedbe z izvirnim programom, ki zagotavlja promocijo kvalitetne slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru.

 

8. Vsebinski kriteriji razpisa

Projekti bodo ocenjeni na podlagi vsebinskih kriterijev glede na:

a) obseg in učinke realizacije projektov predlagatelja na področju izbrane dejavnosti v preteklih treh letih – do 25 točk:

    - produkcija in postprodukcija predlagatelja / dosežki društev na strokovno spremljanih preglednih prireditvah oz. večji organizacijski projekti zvez kulturnih društev (do 20 točk);

    - odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 3 točke);

    - status društva v javnem interesu na področju kulture (0/2 točki).

b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta – do 55 točk:         

- kakovost avtorskega pristopa / tematska izvirnost in vsebinska tehtnost /aktualnost (do 40 točk);

- reference umetniškega vodstva projekta (do 15 točk).

c) pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti – do 20 točk:
- spodbujanje splošnega kulturnega razvoja / dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 20 točk).

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

 

9. Uporaba kriterijev

Projekte bodo presojale strokovno programske komisije za posamezna področja dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinanciranje bodo predlagale tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi vsebinskih kriterijev uvrščeni višje.

 

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.


11. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški izvedbe projekta so:
•       Honorarji (izključno za umetniške vodje in zunanje sodelavce).

•       Stroški avtorskih pravic (SAZAS, IPF, AAS, …).

•       Kotizacije (za udeležbe na seminarjih) in prijavnine (za udeležbo na festivalih).

•       Najemi prostorov in opreme (izključno za izvedbo projekta in ne za redno letno delovanje društva/zveze).

•       Originalno oz. plačljivo notno gradivo za izvedbo projekta.

•       Tiskana gradiva (oblikovanje in tisk promocijskih materialov za prireditve in izobraževanja, založniški projekti).

•       Materialni stroški (nakup likovnega materiala, stroški scenografije in rekvizitov ter gledaliških, plesnih in folklornih kostumov za izvedbo prijavljenega projekta, pisarniški material).

•       Nastanitve za organizatorje, mentorje in udeležence v času trajanja projekta.

•       Potni stroški organizatorjev, mentorjev in udeležencev.

•       Stroški varovanja za večje javne prireditve.

•       Stroški snemanja in fotografiranja.

•       Stroški promocije.

•       Poštne storitve.

•       Drugi stroški največ v deležu 50 % skupnih stroškov projekta.

 

12. Dokazila o namenski porabi sredstev

Predlagatelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih projektov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo projekta prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:

•       Kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja.

•       Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem projekta in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev.

•       Kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja projekt. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2018 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

Dokazila o plačilu stroškov iz zadnje alineje 11. člena razpisa se upoštevajo do višine 50 % zneska, ki ga za izvedbo projekta prispeva JSKD.

 

13. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si) in obsega:

- besedilo razpisa;

- prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava).

 

14. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,

Štefanova 5, p. p. 1699,

1000 Ljubljana,

do 12. 2. 2018 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve  tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži največ dve (2) vlogi za vsako od področji dejavnosti (glasbena, gledališka …). Če je predlagatelj zveza kulturnih društev v Republiki Sloveniji ali krovna organizacija kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, lahko predloži največ pet (5) vlog za vsako od področji dejavnosti. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je predlagatelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.


15. Popolne vloge

Vloga na razpis je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa PR 2018;

- je izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava);

- vsebuje vse zahtevane podatke;

- vsebuje obvezne priloge (obvezna priloga je zadnja izdana številka literarnega časopisa v primeru prijave izdaje le tega);

- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.


Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 14. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa PR 2018 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

 

16. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

- Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502;

- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

17. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis PR 2018 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

mag. Marko Repnik,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti


 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge