JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2022

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji) (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji) (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR-2022)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

- prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;

- izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- založniški in AV (avdiovizualni) projekti;

- organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Področja dejavnosti so: zborovska (pevski zbori in vokalne skupine), inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski, trobilni in kitarski orkestri ter big bandi, orgličarji in citrarji), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija). Ločeno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju. Pri prijavi projekta, ki vključuje različne dejavnosti, se mora prijavitelj odločiti za nosilno dejavnost. Na obrazcu mora označiti samo to (eno) dejavnost. Vlogo bo obravnavala komisija, pristojna za dejavnost, ki jo je označil prijavitelj. Vloge krovnih organizacij na nacionalnem nivoju obravnava posebna komisija, ne glede na prijavljeno dejavnost.

2. Cilji razpisa

Cilji razpisa so:

- dvig ustvarjalnosti;

- razvoj kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;

- raznoliki kulturni dogodki in dostopnost kulturnih vsebin;

- razvoj kakovostnih programov kulturne vzgoje.

3. Okvirna vrednost razpisa

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 304.030,00 evrov, od tega predvidoma 51.300,00 evrov za zborovsko, 27.700,00 evrov za inštrumentalno (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni, harmonikarski in kitarski orkestri ter big bandi), 41.400,00 evrov za gledališko in lutkovno, 27.000,00 evrov za folklorno, 12.000,00 evrov za filmsko, 21.600,00 evrov za plesno, 26.100,00 evrov za likovno, 13.000,00 evrov za literarno ter 18.800,00 evrov za  intermedijsko dejavnost. Predvidoma 65.130,00 evrov bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji in sofinanciranju projektov krovnih zvez avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96).

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

4. Roki razpisa

Razpis prične teči 28. 1. 2022. Zaključi se 28. 2. 2022.

5. Pomen izrazov

Upravičene osebe (prijavitelj projekta) po tem razpisu so

- kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje;

- krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

Krovne organizacije na nacionalnem nivoju, registrirane v Republiki Sloveniji, so tiste, ki združujejo večino kulturnih društev oz. zvez kulturnih društev posameznega področja.

Projekt je zaokrožena vsebinska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

6. Pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

6.1.   Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- so kulturna društva oz. njihove zveze, registrirani kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa ali krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96), ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa (podatek ugotavlja JSKD v registru AJPES oz. ustreznem registru države, kjer delujejo);

- delujejo na razpisnem področju trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa (datum ugotavlja JSKD v registru AJPES oz. ustreznem registru države, kjer delujejo);

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem;

- so v primeru, da so bili v letu 2021 pogodbena stranka JSKD, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD;

- so v primeru, da so bili v letu 2021 pogodbena stranka sofinancerjev javnih kulturnih programov ali projektov iz javnih sredstev, izpolnili vse pogodbene obveznosti do njih;

- prijaviteljev projekt v okviru istega področja dejavnosti ni bil sprejet v sofinanciranje v okviru razpisa VPR-2021/2022 (podatek se preverja v evidenci JSKD);

- prijavitelj v letu 2022 ni programsko sofinanciran iz proračuna Ministrstva za kulturo;

- prijavljajo projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 6.2.

6.2.  Predlagani projekt ustreza splošnim pogojem tega razpisa, če:

- sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- ne spada na druga področja dejavnosti, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo, domača in umetna obrt ipd.;

- sodi na področje izbrane kulturne dejavnosti (navedene v drugem odstavku 1. točke razpisa);

- ni komercialen; člani prijavitelja projekta, z izjemo umetniških vodji, za izvedbo ne prejemajo plačila;

- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki projekta so enaki odhodkom projekta);

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 10 % in ni večji od 50 % vseh predvidenih stroškov;

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 250,00 evrov in ni višji od 3.500,00 evrov;

- bo v celoti izveden v letu 2022;

- ne spada v okvir osnovnega delovanje kulturnega društva;

- ne gre za novoletno ali božično prireditev;

- ne gre za prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku;

- ne gre za prireditev, ki ima pretežno zabavno družabni značaj, turistično ali narodnozabavno prireditev, veselico;

- ne gre za promocijo projekta ali društva (koledarji, razglednice);

- ne gre za samostojno razstavo posameznega ustvarjalca, pregledno letno razstavo društva, ex-tempore, likovno srečanje ali natečaj (z denarnimi nagradami in odkupi), likovno kolonijo (če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju) – v primeru prijave na likovno dejavnost;

- ne gre literarni natečaj, za izdajo samostojne knjige posameznega ustvarjalca, šolskega glasila ali literarnega časopisa oz. revije, ki nima izdane vsaj ene številke – v primeru prijave na literarno dejavnost;

- ne gre za založniški projekt, ki nima leposlovne vsebine – v primeru prijave na literarno dejavnost;

- ne gre za projekt mažoretne ali twirling dejavnosti, razen če je prijavitelj krovna organizacija na nacionalnem nivoju;

- ne gre za ponovitev projekta, ki je že bil sofinanciran iz sredstev JSKD.

Prijavitelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev iz 6. točke razpisa. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

7. Razpisni kriteriji

Projekte, prijavljene na projektni razpis, se ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev:

a)      obseg in učinki realizacije projektov prijavitelja na področju izbrane dejavnosti v preteklih štirih letih – do 25 točk:

- produkcija in postprodukcija prijavitelja ter dosežki na strokovno spremljanih prireditvah – društva oz. večji organizacijski projekti  - zveze kulturnih društev (do 18 točk);

- odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 2 točki);

- status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture oz. status krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa RePASM (Uradni list RS, št. 35/96) (0/5 točk).

b)    zasnova in izvedba predlaganega projekta – do 55 točk:         

- kakovost avtorskega pristopa / tematska izvirnost in vsebinska tehtnost / aktualnost (do 30 točk);

- reference umetniškega vodstva projekta (do 15 točk);

- finančna zasnova - realnost in smotrnost finančne ocene ter finančna zahtevnost projekta glede na obseg in vsebino (do 10 točk).

c)    pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti – do 20 točk:

- spodbujanje splošnega kulturnega razvoja / dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 20 točk).

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

8. Uporaba kriterijev

Projekte bodo presojale strokovno programske komisije za posamezna področja dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinanciranje bodo predlagale tiste projekte, ki bodo v celoti izpolnjevali splošne pogoje razpisa in bodo na podlagi razpisnih kriterijev ocenjeni oz. ovrednoteni višje.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.

10. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški izvedbe projekta so tisti, ki nastanejo izključno za namen realizacije (so)financiranega projekta in se lahko v celoti pripišejo temu projektu. Mednje sodijo:

- Honorarji (izključno za umetniške vodje, zunanje sodelavce).

- Odkupi avtorskih pravic za izvedbo prijavljenega projekta.

- Stroški avtorskih pravic (SAZAS, IPF, AAS, …).

- Kotizacije (za udeležbe na seminarjih) in prijavnine (za udeležbo na festivalih in tekmovanjih).

- Najemi prostorov in opreme (izključno za izvedbo projekta in ne za redno letno delovanje društva/zveze).

- Originalno oz. plačljivo notno gradivo za izvedbo projekta.

- Tiskana gradiva (oblikovanje in tisk promocijskih materialov za prireditve in izobraževanja, založniški projekti).

- Materialni stroški (nakup likovnega materiala, stroški scenografije in rekvizitov ter gledaliških, plesnih in folklornih kostumov za izvedbo prijavljenega projekta, pisarniški material).

- Nastanitve za organizatorje, mentorje in udeležence v času trajanja projekta.

- Potni stroški organizatorjev, mentorjev in udeležencev.

- Stroški varovanja za večje javne prireditve.

- Stroški snemanja in fotografiranja.

- Stroški promocije.

- Poštne storitve.

- Drugi stroški (pogostitev, cvetje, plakete, medalje, priznanja in drugo v soglasju z razpisodajalcem) največ v deležu 50 % skupnih stroškov projekta.

11. Dokazila o namenski porabi sredstev

Prijavitelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih projektov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo projekta prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:

- Kopije računov, izstavljenih na ime prijavitelja.

- Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med prijaviteljem projekta in avtorjem.

- Kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja projekt. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2022 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka prijavitelja.

Dokazila o plačilu stroškov iz zadnje alineje 10. člena razpisa se upoštevajo do višine 50 % zneska, ki ga za izvedbo projekta prispeva JSKD.

Računi, izdani s strani JSKD, se ne upoštevajo kot dokazilo o namenski porabi sredstev.

12. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

- besedilo razpisa;

- prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava).

13. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 28. 2. 2022 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve  tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži največ dve (2) vlogi za vsako od področji dejavnosti (zborovska, inštrumentalna, gledališka in lutkovna …). Če je prijavitelj zveza kulturnih društev v Republiki Sloveniji ali krovna organizacija kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, lahko predloži največ pet (5) vlog za vsako od področji dejavnosti. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.
Posamezni prijavitelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.

14.  Popolne vloge

Vloga na razpis je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa PR-2022;

- je izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava);

- vsebuje vse zahtevane podatke;

v- sebuje obvezne priloge (obvezna priloga je zadnja izdana številka literarnega časopisa v primeru prijave izdaje le tega);

- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa PR-2022 ugotavlja komisija za odpiranje vlog. JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je prijavitelj v njih navajal neresnične podatke.

15.  Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518;

- Mag. Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-521.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis PR-2022 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo 3. 3. 2022 od 10. ure dalje v prostorih JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

Damjan Damjanovič, direktor

 

Številka: 6101-1/2022-2
Datum: 21. 1. 2022

 

 

 

 


 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si