JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PROSTORI/OPREMA-2023

 

Na podlagi 12. in 14. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 73/19), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto 2023 (v nadaljevanju: poziv Prostori/Oprema-2023)

 

Zbiranje prijav na SKLOP A (sofinanciranje investicij ljubiteljske nevladne kulture) je zaradi zadostnega obsega prejetih vlog zaključeno!

1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju JSKD).

2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva Prostori/Oprema-2023 je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za razvoj ljubiteljske (SKLOP A) in poklicne (SKLOP B) nevladne kulture in sicer:

- sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju kulturnih dejavnosti (SKLOP A in B),

- sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju kulturnih dejavnosti (SKLOP A in B),

- sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov) (SKLOP A).

3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost javnega poziva Prostori/Oprema-2023 znaša 400.000,00 EUR (z besedo: štiristo tisoč evrov), pri čemer bo za SKLOP A: sofinanciranje investicij ljubiteljske nevladne kulture namenjenih predvidoma 200.000,00 EUR (dvesto tisoč evrov) ter za SKLOP B: sofinanciranje investicij poklicne nevladne kulture namenjenih prav tako predvidoma 200.000,00 EUR (dvesto tisoč evrov). Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka poziva vezana na proračunska sredstva. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

4. Rok za oddajo vlog na poziv:

Poziv se začne 19. 9. 2023 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 19. 10. 2023. V okviru tega roka bodo vloge obravnavane po času prispetja (čas oddaje priporočeno oddane natisnjene vloge oz. čas, ko je bila natisnjena vloga osebno prinesena na sedež JSKD.

5. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena sredstva iz javnega poziva Prostori/Oprema-2023 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2023, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23 in 76/23 – ZJF-I). Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju investicijskih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2023 je 15. 11. 2023.

6. Cilj javnega poziva

Cilj javnega poziva je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe nevladnih kulturnih dejavnosti.

7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem pozivu so ljubiteljske in poklicne nevladne kulturne organizacije, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje poziva iz točke 8.

Ljubiteljske nevladne organizacije (SKLOP A) po tem pozivu so upravičene osebe, ki kulturne dejavnosti izvajajo z ustvarjalci, ki jih praviloma ne opravljajo poklicno oz. kot zaposlitev ter za svoje delo praviloma ne prejemajo plačila; izjema so praviloma ustvarjalci, ki delujejo kot mentorji.

Poklicne nevladne organizacije (SKLOP B) po tem pozivu so upravičene osebe, ki kulturne dejavnosti izvajajo z ustvarjalci, ki jih praviloma opravljajo poklicno oziroma kot zaposlitev ter za svoje delo praviloma prejemajo plačilo, izkazujejo pa tudi trajno sodelovanje s strokovnimi sodelavci.

Upravičene osebe se lahko prijavijo izključno na enega od sklopov.

Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oz. nakup opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na pozivnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta v primeru prijave na SKLOP A: sofinanciranje investicij ljubiteljske nevladne kulture ne sme presegati 5.000,00 € in v primeru prijave na SKLOP B: sofinanciranje investicij poklicne nevladne kulture ne sme presegati 10.000,00 €. Hkrati zaprošeni znesek ne sme presegati 90 % vseh predvidenih stroškov projekta.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

Upravičeni stroški so investicije v vzdrževanje prostorov in nakupa opreme, ki so nastali izključno za namen realizacije programa kulturnih dejavnosti, in sicer:

- v okviru obnove prostorov (SKLOPA A in B) so upravičeni stroški investicije v obrtniška dela ter nakup materialov za obnovo prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje ljubiteljske ali poklicne nevladne  kulture,

- v okviru nakupa tehnične opreme (SKLOPA A in B) so upravičeni stroški investicije v snemalno, odrsko, galerijsko, ateljejsko, razsvetljevalno in ozvočevalno tehniko, drugo dvoransko opremo ter IKT opremo, ki se uporablja za namen ljubiteljske ali poklicne nevladne kulturne produkcije,

- v okviru nakupa specializirane opreme (SKLOPA A) so upravičeni stroški investicije v kostume in specifične inštrumente za folklorne skupine ter glasbene inštrumente za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov.

Med neupravičene stroške sodijo davek na dodano vrednost (če je prijavitelj zavezanec za DDV), investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija, stroški svetovalnih storitev, prispevki za dovoljenja in komunalne priključke ter stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu.

8. Pogoji za sodelovanje na pozivu

8.1   Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji (upravičene osebe), ki delujejo v polju ljubiteljske kulture (SKLOP A) ter izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- so nevladne kulturne organizacije, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin ali Dej.d.n. (Dejavnost drugje nerazvrščenih) članskih organizacij v Republiki Sloveniji, registracija se preverja v registru AJPES;

- so na dan objave javnega poziva najmanj dve leti registrirani za izvajanje dejavnosti, datum registracije se preverja v registru AJPES;

- so nepridobitni, neprofitni in neodvisni od drugih subjektov;

- niso organizirani kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica;

- imajo ustrezen obseg kulturnega programa na področju ljubiteljske kulture (so v preteklih štirih letih izvedli vsaj tri večje, samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte na področju ljubiteljske kulture);

- v primeru kandidiranja za sredstva za obnovo prostorov so lastniki ali najemniki, upravljalci ali uporabniki prostorov vsaj za obdobje 5 let, kar dokazujejo  z ustrezno listino;

- zagotavljajo dostopnost do prostorov, programov in aktivnosti na področju ljubiteljske kulture;

- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letih 2021 in 2022, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD;

- na podlagi povprečja v zadnjih treh letih pred objavo poziva niso bili sofinancirani iz državnega proračuna namenjenega za kulturo, s sredstvi višjimi od 20.000,00 evrov na leto;

- njihovi projekti niso bili sprejeti v sofinanciranje v okviru javnih pozivov oz. razpisov Prostori/Oprema-2021, MKC-2021, TSO-2021, Prostori/Oprema-2022 in/ali MKC-2022 v skupni višini, ki presega 5.000,00 €;

- dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov poziva na spletni strani JSKD, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20 in 163/22 – ZVOP-2);

- prijavljajo investicijske projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 8.3.

8.2   Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji (upravičene osebe), ki delujejo v polju poklicne neodvisne kulture in ustvarjalnosti (SKLOP B) ter izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- so nevladne kulturne organizacije, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga s področja kulture, ki so po svoji osnovni dejavnosti kot pravne osebe registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin ali Dej.d.n.članskih organizacij v Republiki Sloveniji, če s temeljnim aktom izkazujejo, da združujejo izključno posameznike ali nevladne organizacije, ki delujejo v polju kulture; registracija se preverja v registru AJPES;

- so na dan objave javnega razpisa najmanj dve leti registrirani za izvajanje dejavnosti, datum registracije se preverja v registru AJPES;

- imajo sedež v Republiki Sloveniji,

- ustanovili so jih izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,

- so nepridobitni, neprofitni in neodvisni od drugih subjektov;

- niso organizirani kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica;

- imajo ustrezen obseg kulturnega programa na področju kulture in ustvarjalnosti (so v preteklih štirih letih izvedli vsaj šest večjih referenčnih, samostojnih, vsebinsko zaokroženih projektov na področju poklicne nevladne kulture);

- so v razpisnem obdobju za izvajanje kulturnih dejavnosti ustvarjalce in strokovne sodelavce praviloma angažirali proti plačilu (dokazilo: pogodba ali pogodbe o državnem ali občinskem programskem ali  večletnem projektnem sofinanciranju dejavnosti prijavitelja na področju kulture in ustvarjalnosti, ki ni sklenjena med prijaviteljem in JSKD ter v letih 2021, 2022 in/ali 2023 opredeljuje sofinanciranje najmanj štirih (4) programskih enot javnega kulturnega programa ali kulturnih projektov, ali najmanj štiri (4) pogodbe o državnem ali občinskem projektnem sofinanciranju dejavnosti prijavitelja na področju kulture in ustvarjalnosti, ki niso sklenjene med prijaviteljem in JSKD ter opredeljujejo sofinanciranje javnih kulturnih projektov v obdobju 2021-2023. Prijavitelj naj priloži toliko pogodb oz. aneksov k pogodbam, da je iz njih jasno mogoče sklepati na doseganje minimalnega števila sofinanciranih javnih enot programa in kulturnih projektov);

- v primeru kandidiranja za sredstva za obnovo prostorov so lastniki ali najemniki, upravljalci ali uporabniki prostorov vsaj za obdobje 5 let, kar dokazujejo z ustrezno listino;

- zagotavljajo dostopnost do prostorov, programov in aktivnosti na področju kulture in ustvarjalnosti;

- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letih 2021 in 2022, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD;

- so bili na podlagi povprečja v zadnjih treh letih pred objavo razpisa iz državnega proračuna ali občinskih proračunov, namenjenih kulturi ter izvzemši sredstva, namenjena za spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinancirani s sredstvi višjimi od 20.000,00 evrov na leto;

- njihovi projekti niso bili sprejeti v sofinanciranje v okviru javnih pozivov Prostori/Oprema-2021,  Prostori/Oprema-2022 in/ali MKC-2021, MKC-2022, MKC-2023 in/ali TSO-2021, TSO-2022 v skupni višini, ki presega 3.000,00 €;

- dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani JSKD, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);

- nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 185/20 in 3/22-ZDeb);

- prijavljajo investicijske projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 8.3.

8.3   Predlagani investicijski projekt ustreza splošnim pogojem tega poziva, če:

- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganega investicijskega projekta ni višji od 5.000,00 € v primeru prijave na SKLOP A in ni višji od 10.000,00 € v primeru prijave na SKLOP B. Hkrati zaprošeni znesek ne presega 90 % vseh predvidenih stroškov;

- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, prijavitelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;

- projekt ni prijavljen na ostale javne pozive ali javne razpise JSKD v letu 2023 in ni financiran iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

Prijavitelj poda podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. točke v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

9. Izpolnjevanje pogojev poziva

Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor. Vloge, prispele na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja vlog (čas oddaje priporočeno oddane natisnjene vloge oz. čas, ko je bila natisnjena vloga osebno prinesena na sedež JSKD).

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo ta štela kot nepopolna. V pozivu k dopolnitvi bo stranka opozorjena, da se vrstni red obravnave določi, ko je vloga popolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

10. Kriteriji javnega poziva

Pravočasne in popolne vloge, vložene s strani upravičenih oseb, bo obravnavala strokovno programska komisija za področje investicij za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture ter mladinske kulturne dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog in uradnih evidenc skladno z naslednjimi kriteriji:

10.1 KRITERIJI – SKLOP A

10.1.1             Projekti obnove prostorov v polju ljubiteljske kulture se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriterij

DA

NE

1.

Projekt vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje:

 

 

2.

Projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

 

 

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

 

 

4.

Projekt omogoča trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

 

 

 

Izpolnjevanje kriterijev:

 

 

 

10.1.2             Projekti nakupa tehnične opreme v polju ljubiteljske kulture se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriterij

DA

NE

1.

Projekt vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje:

 

 

2.

Projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

 

 

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

 

 

4.

Projekt  je nakup opreme, ki nadomešča prijaviteljevo dotrajano opremo oziroma nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje programa:

 

 

5.

Projekt upošteva sodobne tehnične standarde za nakup opreme:

 

 

6.

Projekt omogoča trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

 

 

 

Izpolnjevanje kriterijev:

 

 

 

10.1.3             Projekti nakupa specializirane opreme v polju ljubiteljske kulture se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriterij

DA

NE

1.

Projekt vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje:

 

 

2.

Projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

 

 

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

 

 

4.

Projekt  je nakup opreme, ki nadomešča prijaviteljevo dotrajano opremo oziroma nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje programa:

 

 

5.

Projekt upošteva strokovne standarde za nakup opreme s področja folklorne in inštrumentalne dejavnosti:

 

 

6.

Projekt omogoča trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

 

 

 

Izpolnjevanje kriterijev:

 

 

 

10.2 KRITERIJI - SKLOP B

10.2.1             Projekti obnove prostorov, v katerih delujejo poklicne nevladne organizacije v polju kulture in ustvarjalnosti, se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriterij

DA

NE

1.

Projekt pomembno vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za poklicno nevladno kulturno udejstvovanje:

 

 

2.

Projekt je celovit, zaokrožen in izvedljiv, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

 

 

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

 

 

4.

Projekt izkazuje vpliv na razvoj ter krepi delovanje poklicnih nevladnih kulturnih organizacij tudi onkraj neposrednih interesov upravičenca:

 

 

 

Izpolnjevanje kriterijev:

 

 

 

10.2.2             Projekti nakupa tehnične opreme za potrebe poklicnih nevladnih organizacij v polju kulture in ustvarjalnosti se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriterij

DA

NE

1.

Projekt pomembno vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za poklicno nevladno kulturno udejstvovanje:

 

 

2.

Projekt je celovit, zaokrožen in izvedljiv, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

 

 

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

 

 

4.

Projekt je nakup opreme, ki nadomešča prijaviteljevo dotrajano opremo oziroma nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje programa ali razvoj dejavnosti:

 

 

5.

Projekt upošteva sodobne tehnične standarde za nakup opreme:

 

 

6.

Projekt izkazuje vpliv na razvoj ter krepi delovanje poklicnih nevladnih kulturnih organizacij tudi onkraj neposrednih interesov upravičenca:

 

 

 

Izpolnjevanje kriterijev:

 

 

 

11. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja

Kriteriji so ovrednoteni z DA ali NE.

Strokovno programska komisija bo po posameznem sklopu ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva do porabe sredstev. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Strokovno programska komisija lahko predlaga v financiranje projekte, ki v celoti izpolnjujejo pogoje in kriterije tega poziva kot veljajo bodisi za ljubiteljske ali poklicne nevladne organizacije (vsi kriteriji obnove prostorov oz. nakupa opreme so ocenjeni z DA) v višini zaprošenega zneska oz. največ 5.000,00 € na SKLOPU A in največ 10.000,00 € na SKLOPU B do porabe sredstev. V primeru, da za zadnjega prijavitelja na posameznem sklopu ne bo več na razpolago sredstev v višini, ki bi mu pripadala glede na zaprošeni znesek, bo financiranje mogoče le v višini preostanka sredstev.

Med vlogami na posameznem sklopu, ki so prispele istočasno in zaradi porabe sredstev ne morejo biti v celoti sofinancirane, se preostanek sredstev razdeli med prijavitelje sorazmerno glede na zaprošena sredstva.

12. Vloga na poziv je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih poziva Prostori/Oprema-2023 v elektronski in fizični obliki;

- je izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce: A (SPLOŠNI PODATKI), A1 (PODATKI O PRETEKLEM DELOVANJU PRIJAVITELJA), B (PODATKI O PROJEKTU), B1 (UTEMELJITEV CILJEV IN UČINKOV PROJEKTA), E (ELEKTRONSKE PRILOGE), I (IZJAVA);

- vsebuje vse zahtevane podatke;

- vsebuje vse obvezne priloge:

- računi ali veljavni predračuni, izstavljeni na ime prijavitelja, za celotno vrednost investicijskega projekta (prijava na SKLOP A ali SKLOP B),

- listina o lastništvu ali dolgoročnem (vsaj 5 let) najemu, upravljanju oz. uporabi prostorov, če prijavitelj kandidira za sredstva za obnovo prostorov (prijava na SKLOP A ali SKLOP B),

- temeljni akt, ki izkazuje, da prijavitelj združuje izključno posameznike ali nevladne organizacije, ki delujejo v polju kulture, v primeru da iz registracije prijavitelja (register AJPES) ni razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ali posredovanje kulturnih dobrin, navedeno pa ima dejavnost 94.999 (Dej.d.n.članskih organizacij) (prijava na SKLOP B),

- pogodba ali pogodbe o državnem ali občinskem programskem ali večletnem projektnem sofinanciranju dejavnosti prijavitelja na področju kulture in ustvarjalnosti, ki ni sklenjena med prijaviteljem in JSKD ter v letih 2021, 2022 in/ali 2023 opredeljuje sofinanciranje najmanj štirih programskih enot javnega kulturnega programa ali kulturnih projektov, ali najmanj štiri pogodbe o državnem ali občinskem projektnem sofinanciranju dejavnosti vlagatelja na področju kulture in ustvarjalnosti, ki niso sklenjene med vlagateljem in JSKD ter opredeljujejo sofinanciranje javnih kulturnih projektov v obdobju 2021-2023 (prijava na SKLOP B).

- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

13.   Oddaja in dostava vlog

Zbiranje prijav na SKLOP A (sofinanciranje investicij ljubiteljske nevladne kulture) je zaradi zadostnega obsega prejetih vlog zaključeno!

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki lastnoročno podpisana poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 19. 10. 2023 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje ta dan v poslovnem času predložena na JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ali obratno, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri je nalepljen izpis zadnje strani natisnjenega obrazca (stran z naslovom JSKD, naslovom prijavitelja, navedbo poziva in črtno kodo).

Posamezni prijavitelj lahko na poziv v SKLOPU A predloži največ dve (2) vlogi, od tega največ eno za sofinanciranje obnove prostorov, največ eno za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in največ eno za sofinanciranje specializirane opreme, v SKLOPU B pa največ eno (1) za sofinanciranje obnove prostorov ali za sofinanciranje nakupa tehnične opreme. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Posamezni prijavitelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.

Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

13.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 19. 10. 2023 oz. do tega dne ni bila v poslovnem času predložena vložišču JSKD. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale sproti po času prispetja popolnih vlog. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.

13.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj po formalnem pozivu ne bo dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.

13.3 Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu poziva pod točko 8. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vpogledov v evidence in vloge prijavitelja.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do ocenjevanja in vrednotenja vloge na strokovni komisiji. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v roku trajanja poziva z oznako, na katero vlogo se dopolnitev ali sprememba nanaša. V primeru pravočasnega dopolnjevanja vloge, se kot čas prispetja vloge šteje čas prispetja dopolnitve.

Oddaja popolne vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse vloge prijaviteljev:

- ki jih ni vložila upravičena oseba;

- prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;

- vloge, ki so nepopolne.

14.   Pristojna uslužbenca za posredovanje informacij in pojasnil:

Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518,

Dr. Tomaž Simetinger, tomaz.simetinger@jskd.si, 01/24-10-502.

Uradne ure po telefonu in elektronski pošti so v času trajanja javnega poziva vsak dan od 9. do 11. ure.  

15.   Odločitev

Direktor na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali da pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme v sofinanciranje popolno vlogo naslednjega upravičenega prijavitelja na posamezen sklop, ki zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.
JSKD bo izbral predloge investicijskih projektov po postopku, kot ga določa ZUJIK in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.

Damjan Damjanovič,
direktor

Številka: 6101-6/2023-3
Datum: 13. 9. 2023

 

Vzorec prijavnih obrazcev - SKLOP A

 

Vzorec prijavnih obrazcev - SKLOP B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Zbiranje prijav na SKLOP A (sofinanciranje investicij ljubiteljske nevladne kulture) je zaradi zadostnega obsega prejetih vlog zaključeno!

Vzorec prijavnih obrazcev - SKLOP A

 

Vzorec prijavnih obrazcev - SKLOP B

 

Gradivo razpisov iz prejšnjih let:

Prostori/Oprema-2022 (za leto 2022)

Prostori/Oprema-2021 (za leto 2021)