JAVNI POZIV TSO-2021

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji) (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji) (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni poziv za sofinanciranje nakupa tehnične in specializirane opreme za razvoj ljubiteljske kulture (v nadaljevanju: javni poziv TSO-2021)

 

Zbiranje vlog je zaradi porabe sredstev zaključeno.

 

1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva TSO-2021

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju JSKD).

2. Področje javnega poziva TSO-2021

Področje javnega poziva TSO-2021 je sofinanciranje nakupa opreme za razvoj ljubiteljske kulture.

3. Predmet javnega poziva TSO-2021

Predmet javnega poziva TSO-2021 je sofinanciranje nakupa opreme za razvoj ljubiteljske kulture in sicer:

- sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

- sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

4. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost javnega poziva TSO-2021 znaša 179.000,00 EUR (z besedo: sto devetinsedemdeset tisoč evrov). Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka javnega poziva vezana na proračunska sredstva. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

5. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena sredstva iz javnega poziva TSO-2021 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2021, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122). Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju investicijskih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2021 je 15. 11.  2021.

6. Cilj javnega poziva TSO-2021

Cilj javnega poziva je zagotavljanje opreme za razvoj ljubiteljske kulture z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov opreme za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti.

7. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju javnega poziva in izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 8 besedila javnega poziva.

Projekt je nakup opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 10.000,00 € in hkrati ne sme presegati 80 % vseh predvidenih stroškov projekta.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

Upravičeni stroški so investicije v nakup opreme, ki so nastali izključno za namen realizacije programa ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer:

- v okviru nakupa tehnične opreme so upravičeni stroški investicije v snemalno, odrsko, razsvetljevalno in ozvočevalno tehniko, drugo dvoransko opremo ter IKT opremo, ki se uporablja za namen ljubiteljske kulturne produkcije,

- v okviru nakupa specializirane opreme so upravičeni stroški investicije v kostume in specifične inštrumente za folklorne skupine ter glasbene inštrumente za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov.

Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost (če je prijavitelj zavezanec za DDV), investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija, stroški svetovalnih storitev, prispevki za dovoljenja in komunalne priključke, stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu.

8. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu TSO-2021

8.1   Na javni poziv TSO-2021 se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- so kulturna društva oz. njihove zveze, registrirani kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega javnega poziva (podatek ugotavlja JSKD v registru AJPES);

- so na dan objave javnega poziva najmanj eno leto registrirani za izvajanje dejavnosti, datum registracije se preverja v registru AJPES;

- so nepridobitni, neprofitni in neodvisni od drugih subjektov;

- niso organizirani kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica;

- imajo ustrezen obseg kulturnega programa na področju ljubiteljske kulture (so v preteklih štirih letih izvedli vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte na področju ljubiteljske kulture);

- zagotavljajo dostopnost do programov in aktivnosti na področju ljubiteljske kulture;

- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2019 in 2020, izpolnjevali vse svoje obveznosti do JSKD;

- na podlagi povprečja v zadnjih treh letih pred objavo javnega poziva niso bili sofinancirani iz državnega proračuna namenjenega za kulturo, s sredstvi višjimi od 20.000,00 evrov na leto;

- dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov javnega poziva na spletni strani JSKD, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,  102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);

- njihovi projekti niso sprejeti v sofinanciranje v okviru javnih pozivov Prostori/Oprema-2021 in/ali MKC-2021 v skupni višini, ki presega 5.000,00 €;

- prijavljajo investicijske projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 8.2

8.2   Predlagani investicijski projekt ustreza splošnim pogojem tega javnega poziva, če:

- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganega kulturnega projekta ni višji od 10.000,00 € in hkrati ne presega 80 % vseh predvidenih stroškov;

- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, prijavitelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;

- projekt ni sprejet v sofinanciranje v okviru ostalih javnih pozivov ali javnih razpisov JSKD v letu 2021 in ni financiran iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

Prijavitelj poda podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. točke v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

9. Izpolnjevanje pogojev javnega poziva TSO-2021

Izpolnjevanje pogojev javnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka javnega poziva, ki ga imenuje direktor. Vloge, prispele na javni poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja vlog (upošteva se poštni žig priporočeno oddane poštne pošiljke oz. čas dostave pošiljke na sedež JSKD).

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo ta štela kot nepopolna. V pozivu k dopolnitvi bo stranka opozorjena, da se vrstni red obravnave določi, ko je vloga popolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

10. Kriteriji javnega poziva TSO-2021

Pravočasne in popolne vloge, vložene s strani upravičenih oseb, bo obravnavala strokovno programska komisija za področje investicij za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog in uradnih evidenc po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi kriteriji:

10.1 Projekti nakupa tehnične opreme se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriterij

DA

NE

1.

Projekt vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje:

 

 

2.

Projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

 

 

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

 

 

4.

Projekt  je nakup opreme, ki nadomešča prijaviteljevo dotrajano opremo oziroma nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje programa:

 

 

5.

Projekt upošteva sodobne tehnične standarde za nakup opreme:

 

 

6.

Projekt omogoča trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

 

 

 

Izpolnjevanje kriterijev:

 

 

 

10.2 Projekti nakupa specializirane opreme se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriterij

DA

NE

1.

Projekt vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje:

 

 

2.

Projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

 

 

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

 

 

4.

Projekt  je nakup opreme, ki nadomešča prijaviteljevo dotrajano opremo oziroma nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje programa:

 

 

5.

Projekt upošteva strokovne standarde za nakup opreme s področja folklorne in inštrumentalne dejavnosti:

 

 

6.

Projekt omogoča trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

 

 

 

Izpolnjevanje kriterijev:

 

 

 

11. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja

Kriteriji so ovrednoteni z DA ali NE.

Strokovno programska komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja (upošteva se poštni žig priporočeno oddane poštne pošiljke oz. čas dostave pošiljke na sedež JSKD) v skladu s kriteriji javnega poziva do porabe sredstev. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Strokovno programska komisija lahko predlaga v financiranje projekte, ki v celoti izpolnjujejo kriterije tega javnega poziva (vsi kriteriji nakupa opreme so ocenjeni z DA), v višini zaprošenega zneska oz. največ 10.000,00 €, do porabe sredstev. V primeru, da za zadnjega prijavitelja ne bo več na razpolago sredstev v višini, ki bi mu pripadala glede na zaprošeni znesek, bo financiranje mogoče le v višini preostanka sredstev.

Med vlogami, ki so prispele istočasno in zaradi porabe sredstev ne morejo biti v celoti sofinancirane, se preostanek sredstev razdeli med  prijavitelje sorazmerno glede na zaprošena sredstva.

12. Rok za oddajo vlog na javni poziv TSO-2021:

Javni poziv se začne 4. 10. 2021 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 5. 11. 2021. V okviru tega roka bodo vloge obravnavane po času prispetja (upošteva se poštni žig priporočeno oddane poštne pošiljke oz. čas dostave pošiljke na sedež JSKD).

 13. Vloga na javni poziv TSO-2021 je popolna če:

- je predložena na prijavnih obrazcih javnega poziva TSO-2021 v elektronski in fizični obliki;
- je izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava);
- vsebuje vse zahtevane podatke;
- vsebuje vse obvezne priloge (ponudbe oz. predračune za celotno vrednost investicijskega projekta);
- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

14.   Oddaja in dostava vlog

Zbiranje vlog je zaradi porabe sredstev zaključeno.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki lastnoročno podpisana poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 5. 11. 2021 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje ta dan v poslovnem času predložena na JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ter obratno, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva TSO-2021.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi (predloga se samodejno natisne ob tiskanju v aplikaciji za razpise JSKD izpolnjene vloge).

Posamezni prijavitelj lahko na javni poziv predloži največ dve (2) vlogi. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Posamezni prijavitelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.

Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

14.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 5. 11. 2021, oz. do tega dne ni bila v poslovnem času predložena vložišču JSKD. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale sproti po času prispetja popolnih vlog (upošteva se poštni žig priporočeno oddane poštne pošiljke oz. čas dostave pošiljke na sedež JSKD). Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.

14.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in dokumentacija javnega poziva. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na javni poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj po formalnem pozivu ne bo dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.

14.3 Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu javnega poziva pod točko 8. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vpogledov v evidence in vloge prijavitelja.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do ocenjevanja in vrednotenja vloge na strokovni komisiji. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v roku trajanja javnega poziva z oznako, na katero vlogo se dopolnitev ali sprememba nanaša.

Oddaja popolne vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse vloge prijaviteljev:

- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
- vloge, ki so nepopolne.

15.   Pristojna uslužbenca za posredovanje informacij in pojasnil

Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518,

Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524.

Uradne ure po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

16.   Odločitev

Direktor na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali da pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme v sofinanciranje popolno vlogo naslednjega upravičenega prijavitelja, ki zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.

JSKD bo izbral predloge investicijskih projektov po postopku, kot ga določa ZUJIK in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.

 

Damjan Damjanovič,
direktor

 

Številka: 6101-6/2021-2
Datum: 29. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorec obrazcev

 

Besedilo poziva

Sofinanciranje in rezervni projekti

Zavržbe in zavrnjeni projekti