FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2011

 

 

JAVNI RAZPIS INFORMATIKA 2011

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) , Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.  72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

javni razpis
za izbor projektov za sofinanciranje nakupa informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis Informatika 2011)


Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa Informatika 2011 je nakup informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpisa Informatika 2011 znaša  73.000,00 € (z besedo: triinsedemdeset tisoč evrov).

3. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva iz razpisa Informatika 2011 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2011 oz. v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11).

4. Razpisni roki
Razpis Informatika 2011 je odprt od 25. 2. 2011 do 25. 3. 2011.

5. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Informatika 2011 obsega:

- besedilo razpisa,
- prijavni obrazci: OBRAZEC A,
  OBRAZEC A/1 (predstavitev predlagatelja),
  OBRAZEC B,
  OBRAZEC B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta), -vzorec zahtevanih izjav.

6. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.

Projekt je nakup informacijske in telekomunikacijske opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju.

Informacijska in telekomunikacijska oprema je: računalniška strojna in programska oprema;dodatna računalniška oprema (npr. optični čitalniki, zunanji trdi diski); oprema za tiskanje in razmnoževanje; oprema za projekcije in predstavitve, telekomunikacijska oprema; izdelava in vgradnja mrežnih instalacij; oblikovanje in postavitev spletnih strani za upravičene osebe.

Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).


7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Informatika 2011 lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so registrirane kot pravne osebe v RS - to dokažejo s potrdilom oz. kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, glej www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oz. kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;.
- zagotavljajo dostopnost opreme izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2010, izpolnjevali vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;

POPOLNE VLOGE na razpis Informatika 2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce:

Obrazec A:              splošni podatki – izjava
Obrazec A/1:          podatki o predlagatelju
Obrazec B:              projekt
Obrazec B/1:          utemeljitev projekta in potek izvedbe
Obrazec I:               izjave odgovorne osebe:
                          - projekt ni bil prijavljen na ostale razpise in/ali pozive JSKD 2011, 
                          - projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi.

Obvezne priloge:      
kopija izpiska iz registra /register AJPES/, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.

Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Informatika 2011 ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

- niso bile oddane v razpisnem roku;
- jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene s sklepom.

9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošne kriterije, če:

- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
- ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (na letni ravni izvede vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2010);
- uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Investicijski projekt ustreza kriterijem tega razpisa, če:
- projekt vzpostavlja in izboljšuje pogoje za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
- je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;
- skupna vrednost projekta ni nižja od 1.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

Predlagatelj mora izpolnjevati vse spošne kriterije razpisa.

10. Posebni kriteriji
Predloženi projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na:

1. Obseg realizacije programa oz. projektov predlagatelja v zadnjem letu oz. preteklem obdobju (produkcija in postprodukcija, prepoznavnost, širjenje dejavnosti, sodelovanje na srečanjih, festivalih, tekmovanjih ter odmevnost v medijih in strokovni javnosti skupaj do 30 točk);
2. Stanje opreme oz nujnost nabave opreme (skupaj do 30 točk);
3. Učinki predlaganega projekta na uresničevanje cilev nacionalnega programa (spodbujanje kulturnega razvoja, dopolnjevanje programske ponudbe, kakovost izvedbe kulturnega programa, vpliva na dostopnost ter vključevanje v javno kulturno infrastrukturo, skupaj do 30 točk).

11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 25. 3. 2011 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS Informatika 2011". Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Informatika 2011.

13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:

- Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524,
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 11.00 ure.

14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD - www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure.

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Informatika 2011 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo