JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS VPR-2015

JAVNI DVOLETNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV VRHUNSKIH SKUPIN NA PODROČJU ZBOROVSKE IN FOLKLORNE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI (VPR -2015/2016)

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014  (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

 

Javni dvoletni programski razpis za izbor kulturnih programov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2015 in 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2015/2016)

 

Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

1. Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa VPR-2015/2016 je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva s statusom pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture izvedla v letih 2015 in 2016. Razpisni področji sta zborovska in folklorna dejavnost.

 

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. Cilji razpisa

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih kulturnih društev, ki delujejo v javnem interesu in je njihovo dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.
Izbranih bo največ pet javnih kulturnih programov, ki po obsegu, raznolikosti, kakovosti in dostopnosti izstopajo in so nepogrešljivi pri razvoju posamezne umetniške zvrsti na nacionalni ravni.

 

3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov

Javni kulturni program (v nadaljevanju: program) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota programskih dejavnosti. Je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in bo izveden v letih 2015 in 2016. Javni kulturni program sestavljajo posamezni programski sklopi.

 

Programski sklop je del programa, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ter je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti. Vrste programskih sklopov so opredeljene v okviru posameznega razpisnega področja. Programski sklop je sestavljen iz posameznih projektov.


Programski sklopi v okviru zborovske dejavnosti so:

I. KONCERTI/POSEBNI PROJEKTI;

II. NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO;

III. GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ALI MEDNARONO SODELOVANJE.


Programski sklopi v okviru folklorne dejavnosti so:

I. ZALOŽNIŠTVO;

II. NOVA AVTORSKA DELA - GLASBENE IN PEVSKE PRIREDBE TER KOREOGRAFIJE;

III. PRIREDITVE IN/ALI POSEBNI PROJEKTI.


Prijavitelj mora v vlogi na razpis izbrati po dva programska sklopa za vsako od let sofinanciranja (2015 in 2016).

 

Projekt je konkretna programska aktivnost, na primer: koncert, notna izdaja, mednarodni dogodek ipd.

 

Upravičene osebe (prijavitelj programa) po tem razpisu so kulturna društva s statusom pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture, registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

Upravičeni stroški:
Izvajalec na razpisu izbranega programa je upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo programa:
- programski materialni stroški (stroški, nastali z izvedbo posameznega programa),
- stroški nakupa opreme, ki je nujno potrebna za izvedbo programa v višini do 30% sredstev, ki jih bo za program prispeval JSKD,
- avtorski honorarji za umetniške vodje in korepetitorje ter avtorski honorarji za zunanje sodelavce,
- stroški udeležb na tekmovanjih in festivalih v tujini v višini do 40% sredstev, ki jih bo za program prispeval JSKD.

 

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani JSKD so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so tisti, ki so:

 • - nujno potrebni za uspešno izvedbo programa in so vezani na izvedbo programa,

 • - opredeljeni v prijavi prijavitelja,

 • - skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,

 • - dejansko nastali,

 • - prepoznavni in preverljivi,

 • - podprti z izvirnimi dokazili.

 

Finančna uravnoteženost programa pomeni:

 • - uravnoteženost upravičenih stroškov programa z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti),

 • - da so prihodki enaki odhodkom.

 

Celotna vrednost programa obsega vse načrtovane odhodke.

 

4. Predvidena vrednost razpisa

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa VPR-2015/2016 znaša 50.000,00 evrov na letni ravni. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.
JSKD bo razdelil najmanj 90 % razpisanih sredstev.

 

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu

Na razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • - so kulturna društva, vsaj 3 leta pred začetkom razpisa registrirana kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturni program s področja tega razpisa;

 • - imajo status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture;

 • - zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem;

 • - so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD;

 • - so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih;

 • - ne prijavljajo enot, ki so že bile izbrane na programskih ali projektnih razpisih oz. pozivih Ministrstva za kulturo in niso izbrane v večletno sofinanciranje na zadnjem večletnem razpisu Ministrstva za kulturo;

 • - posamezni prijavitelj se na razpis prijavlja samo enkrat in poda vlogo le na eno osnovno razpisno področje.

 

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev  s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

 

5.1 Pogoji za sodelovanje na razpisu v okviru zborovske dejavnosti

 • - pevski zbor prijavitelja ima vsaj šestnajst (16) pevcev,

 • - prijavitelj  izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

- prejel je zlato priznanje na državnem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Naša pesem v letih 2012 ali 2014,
- bil je finalist Mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013,
- v okviru teh prireditev je nastopil kot gost.

 

5.2 Pogoji za sodelovanje na razpisu v okviru folklorne dejavnosti

 • - prijavitelj je v letih 2012, 2013 in 2014 na spremljanih srečanjih odraslih folklornih skupin v Republiki Sloveniji dosegel državno raven oziroma je bil njegov program v letih 2012, 2013 in 2014 ocenjen s povprečno oceno 9 ali več.

 

6. Splošni kriteriji razpisa

 

Predlagani program ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:
- sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo ipd.;
- ni komercialen; člani izvajalske skupine z izjemo umetniških vodij in korepetitorjev za izvedbo ne prejemajo plačila;
- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);
- ima realno finančno konstrukcijo;
- je izvedljiv glede na razpoložljive vire;
- zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 20 % in ni večji od 80 % vseh predvidenih stroškov;
- zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 7.000,00 evrov in ni višji od 15.000,00 evrov na letni ravni;
- bo v celoti izveden v letih 2015 in 2016.

 

7. Vsebinski kriteriji razpisa

Program, prijavljen na programski razpis, se ocenjuje z vsebinskimi kriteriji. Kriteriji so ovrednoteni s točkami. Prijavitelj poleg ocene referenčnosti (do 80 točk) prejme točke za prijavljene programske sklope (do 60 točk na prijavljeni sklop). V prijavi mora izbrati dva (2) programska sklopa za leto 2015 in dva (2) programska sklopa za leto 2016. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 320.

 

7.1 Zborovska dejavnost


Kriterij:

Število možnih
točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA

80

Dosežki na strokovno spremljanih prireditvah v letih 2012 – 2014; pomembnejši samostojni projekti v letih 2012 – 2014; povezovanje z drugimi referenčnimi umetniki oz. umetnostnimi zvrstmi v letih 2012 - 2014

80

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA (PROGRAMSKI SKLOPI)

240*

 • I. KONCERTI/POSEBNI PROJEKTI

idejna zasnova, vsebina in aktualnost;
prispevek k vsebinski pestrosti na zborovskem področju/razvoju zborovske dejavnosti v Sloveniji /prispevek k razvoju umetniške produkcije na zborovskem področju;
reference strokovnega vodstva oz. strokovnih sodelavcev/gostujočih umetnikov

60

 • II. NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO

idejna zasnova naročila ali
izbora skladb/posnetkov;
prispevek k pestrosti zborovske literature ali
k pestrosti izdaj na zborovskem področju

 

60

 • III. GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ALI MEDNARODNO SODELOVANJE

načrt in vsebina gostovanja po Sloveniji oz. zamejstvu ali
reference festivala/tekmovanja v tujini oz. oblika in vsebina drugega mednarodnega sodelovanja ter reference sodelujočih skupin;
doprinos k pestrosti/dostopnosti zborovske ponudbe v Sloveniji oz. zamejstvu ali
pomen udeležbe v tujini za zbor in slovensko prepoznavnost oz. pomen gostovanja izbranih skupin v Sloveniji

60

 

* 240 točk je vsota štirih izbranih programskih sklopov v dveh letih.

 

7.2 Folklorna dejavnost

Kriterij:

Število možnih
točk

1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA

80

Dosežki na državnih srečanjih letih 2013 in 2014;
večji in pomembnejši samostojni projekti v letih 2012, 2013 in 2014;
medijska odmevnost

80

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA (PROGRAMSKI SKLOPI)

240*

 • ZALOŽNIŠTVO

idejna zasnova, aktualnost in pomembnost z vidika arhiviranja pomembne glasbeno-plesne dediščine;
prispevek k razvoju folklorne dejavnosti;
reference strokovnega vodstva

60

 • NOVA AVTORSKA DELA - GLASBENE IN PEVSKE PRIREDBE TER KOREOGRAFIJE idejna zasnova, tematska izvirnost in vsebinska tehtnost, kakovost avtorskega pristopa;

prispevek k razvoju folklorne dejavnosti;
reference avtorjev novih del

60

 • PRIREDITVE IN/ALI POSEBNI PROJEKTI

vsebinska zaokroženost, inovativnost, aktualnost;
prispevek k razvoju folklorne dejavnosti, umetniške produkcije na folklornem področju in/ali vključevanje posebej nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev;
reference strokovnega vodstva

60

* 240 točk je vsota štirih izbranih programskih sklopov v dveh letih.

 

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih programov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

Ocenjevalni listi po posameznih dejavnostih vsebinske kriterije podrobneje razčlenjujejo in so objavljeni na www.jskd.si in na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

8. Uporaba kriterijev

Programe bosta presojali strokovno programski komisiji za zborovsko in folklorno dejavnost JSKD na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinanciranje bosta predlagali tiste programe, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi vsebinskih kriterijev uvrščeni višje.

 

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letih 2015 in 2016.

 

 

10. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si  ter v spletni aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

 • - besedilo razpisa;

 • - ocenjevalne liste;

 • - prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o programu), I (izjave).

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter  v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 2. 3. 2015 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve  tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

 

12. Popolne vloge

Vloga na razpis je popolna, če:

 • - je predložena na prijavnih obrazcih razpisa VPR-2015/2016;

 • - je izpolnjena v slovenskem jeziku;

 • - vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o programu), I (izjave);

 • - vsebuje vse zahtevane podatke;

 • - je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.


Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 11. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa VPR-2015/2016 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

13. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

 • Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502

 • Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518


Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis VPR-2015/2016 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

mag. Igor Teršar,

direktor Javnega sklada R

 

 

 

 

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

OCENJEVALNI LIST

zborovska dejavnost

folklorna dejavnost

 

PRAVNA PODLAGA