FOLKLORNA DEJAVNOST /PRIREDITVE /DRŽAVNA SREČANJA

 

Maroltovo srečanje


MAROLTOVO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 2023

Žalec, 10. junij 2023

 

RAZPIS

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije 2023.
Namen srečanja je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne in reprezentativne koreografije odraslih in mladinskih folklornih skupin in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Maroltovo srečanje je organizirano na treh ravneh:
a) območna Maroltova srečanja odraslih folklornih skupin,
b) regijska Maroltova srečanja odraslih folklornih skupin in
c) državno Maroltovo srečanje – Tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije.

 

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU IN SISTEM IZBORA

1) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske in odrasle folklorne skupine, ki delujejo v kulturnih društvih ali kulturnih zavodih v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo v zamejstvu in ki navdih za ustvarjanje črpajo iz slovenskega izročila. Povprečna starost nastopajočih praviloma ne sme biti nižja od 15 let. Izjeme so možne po obveznem dogovoru s programsko službo za folklorno dejavnost centralne službe JSKD.  

2) Posamezna skupina ali sekcija, ki deluje znotraj skupine oziroma društva, lahko na srečanju predstavi eno koreografijo.

3) Posamezna prijavljena koreografija naj obsega 6 do 8 minut programa.

4) Koreografija se mora izvajati ob živi glasbeni spremljavi.

5) Vse prijavljene koreografije, ki ustrezajo pogojem sodelovanja, se uvrstijo v program območnih Maroltovih srečanj, ki jih strokovno spremljajo regijski strokovni spremljevalci.

6) Območna srečanja - vse sprejete skupine se najprej predstavijo na območnem Maroltovem srečanju. V sklop srečanja sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem.

7) NOVO: Izvajalci lahko po reviji dobijo strokovno mnenje z opisno oceno ali brez ocene (izbirno v prijavnici).
Če se skupina odloči, da opisne ocene ne želi, ne more sodelovati pri razvrščanju na nivoje (območni, regijski, državni) in izbirnem postopku za potencialno uvrstitev na regijsko/državno srečanje. 

8) Strokovni spremljevalec po vsakem območnem srečanju za vsako skupino posebej pripravi opisno oceno (če se skupina zanjo odloči) oziroma analizo predstavljenih programov. Po ogledu vseh območnih srečanj znotraj regije, strokovni spremljevalec pripravi seznam skupin, ki glede kakovosti dosegajo regijsko raven in sestavi program in vrstni red regijskega Maroltovega srečanja.

9) Regijska srečanja - izbrane koreografije na regijskem Maroltovem srečanju si ogledata državna strokovna spremljevalca. V sklop regijskega srečanja sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem.
Državna strokovna spremljevalca po vsakem regijskem srečanju za vsako skupino posebej pripravita krajšo pisno in številčno oceno oziroma komentar predstavljenih programov. Po ogledu vseh sedmih regijskih srečanj državna strokovna spremljevalca izbereta najkvalitetnejše programe (programe z najvišjim številom točk in doseganjem državne ravni) za državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije.

10) Mnenje strokovnih spremljevalcev je merodajno in dokončno.

11) Izbor in ocenjevanje bo temeljilo na naslednjih merilih:

A. Zasnova koreografije (možnih 40 točk)

- zamisel in zasnova; ocenjuje se jasnost, inovativnost in razvoj ideje, težavnost, raznovrstnost, smiselnost izbora plesov, prehodov, variacij, ponovitev, pozicij, skladnost izbranih elementov plesa z glasbo...) (možnih 10 točk),

- inštrumentalna zasnova/priredba; ocenjuje se izbor viž, inštrumentalna zasedba, umeščenost inštrumentalnih linij v priredbo, itd. in zasnova pevskega programa (če je prisoten; če petja v koreografiji ni, niste sankcionirani z manj točkami); ocenjuje se izbor pesmi, smiselnost umeščenosti pevskega programa v koreografijo, pevska zasedba, umeščenost pevskih linij v priredbo, itd. (možnih 20 točk),

- kostumografija; ocenjuje se kostumografija kot celota, skladnost kostumografije z zamislijo koreografije, sledenje koreografski zasnovi, prepričljivost, itd. (možnih 10 točk)

B. Izvedba koreografije (možnih 60 točk)

- tehnična izvedba plesa; ocenjuje se plesnost in plesne elemente (usklajenost izvedbe plesnih elementov, okretnost izvedbe, kakovost in nadzor gibanja), orientacija in obvladovanje prostora, ustrezno izpeljani prehodi med posameznimi plesi, tehnično obvladovanje formacij, fizična sposobnost izražanja ritmičnega posluha, itd. .... (možnih 10 točk),

- izvedba inštrumentalnega in pevskega programa; ocenjuje se intonančna točnost, usklajenost izvajalcev, slišnost inštrumentov in posameznih glasov v zasedbi, ustrezen ritem in tempo, tehnika igranja in petja, interpretativno prilagajanje različnim glasbenim vsebinam, tehnična podprtost .... (možnih 20 točk); če petja ni v koreografiji, niste sankcionirani z manj točkami,

- interpretacija koreografije; ocenjuje se izraznost in podajanje plesa (možnih 10 točk), predstavitev koreografije (kostumska urejenost in urejenost obraza in las, sposobnost posredovanja plesa gledalcem, raba rekvizitov in pripomočkov,...) (možnih 10 točk) in splošen vtis (ali nastop deluje kot urejena, harmonična celota) (možnih 10 točk).

12) Datume območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči njihova območna izpostava.

13) Program območnih srečanj sestavijo organizatorji, program  regijskih srečanj sestavijo regijski strokovni spremljevalci, program državnega srečanja pa organizator v sodelovanju z državnima strokovnima spremljevalcema. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obvezuje za nastop na območnih in regijskih srečanjih ter državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal strokovni spremljevalec) v dodeljenem terminu.

14) Skupine, izbrane na regijska Maroltova srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 7 dni po zadnjem ogledu vseh območnih srečanj posamezne regije.

15) Skupine, izbrane na državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije, ki bo potekalo 10. junija 2023 v Žalcu, bodo o izboru obveščene najkasneje do 27. maja 2023.  

16) Strokovni spremljevalec ne sme ocenjevati skupine, ki jo vodi ali za katero je ustvaril glasbeno priredbo ali koreografijo.

17) Srečanja v organizaciji JSKD so pogosto tonsko in slikovno snemana, posnetke pa se uporabi  za informacijske namene. S prijavo na srečanje se skupina, nastopajoči in prijavitelji strinjajo s fotografiranjem, snemanjem in objavo posnetkov.

18) Organizatorji območnih revij in državnega tekmovanja so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo programov.
V kolikor zasedba potrebuje specifično tehnično opremo, ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

19) V kolikor se na območni reviji izkaže, da zasedba ne ustreza razpisnim pogojem oziroma pogojem sodelovanja, se jo lahko izloči iz sistema izbora in ocenjevanja.

II. DRŽAVNO MAROLTOVO SREČANJE – TEKMOVANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE

 20) Na državno Maroltovo srečanje, ki bo v soboto, 10. junija 2023 v Žalcu, se uvrstijo skupine, ki dosegajo zadostno število točk in državno raven. Državno srečanje spremlja in ocenjuje tričlanska strokovna žirija. Natančnejša izvedba državnega Maroltovega srečanja (dvodelno srečanje – polfinali in finale ali enodelno srečanje) bo znana ob izboru skupin na državno srečanje.

III. NAGRADE, PRIZNANJA IN ŽIRIJA

Državno Maroltovo srečanje – Tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije

21) Vse skupine, izbrane na državno srečanje prejmejo zlato priznanje.

22) Strokovna žirija državnega Maroltovega srečanja razglasi prva tri mesta in nagrade žirije.

23) Na državnem Maroltovem srečanju bo podeljena tudi Zlata plaketa s pohvalo za najboljši program po izboru gledalcev.

24) Odločitev žirije je nepreklicna. Pritožba nanjo ni mogoča.

IV. PRIJAVA*

25) Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

PRIJAVNICA

MAROLTOVO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 2023 (google.com)

26) Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 9. februarja 2023.

Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htmn, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

27) Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali. Natančen program bo določila strokovna služba območne izpostave na podlagi prispelih prijav. Podrobna navodila (tonska vaja, generalka, spored…) boste prejeli naknadno.

28) Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba zasedbe, imena sodelavcev, idr.), je izvajalec dolžan nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

29) Skupine s prijavo potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.

 

*Če v društvu ali zavodu deluje več skupin, ki bi se želele predstaviti na srečanju, naj se prijavi vsako skupino posebej.

 

 

Dodatne informacije

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš

producentka za folklorno dejavnost


T: (01) 2410 533
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA