GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / 57. LINHARTOVO SREČANJE

 

57. LINHARTOVO SREČANJE  – FESTIVAL GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2018

 

PRAVILA

 

Državno tekmovanje Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne gledališke produkcije.

 

I. Struktura festivala

1) Festival je prikaz vseh segmentov delovanja ljubiteljske gledališke dejavnosti, zato na lahko na njem sodelujejo gledališke skupine vseh oblik in zvrsti ljubiteljske gledališke dejavnosti, bodisi v uradnem bodisi v spremljevalnem programu.

2) Linhartovo srečanje je organizirano na treh nivojih:

a) območna Linhartova srečanja gledaliških skupin,

b) regijska Linhartova srečanja gledaliških skupin in

c) državno Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije.

 

 II. Pogoji za sodelovanje

3) Na razpis se lahko prijavijo vse gledališke skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi igralci morajo biti ljubitelji.

4) Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v razpisnem ali v preteklem letu ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju preteklega leta. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

5) Prijava predstave na Linhartovo srečanje se izključuje s prijavo iste predstave na Festival Vizije – Festival mladinskih gledaliških skupin Slovenije, Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje lutkovnih skupin Slovenije; v primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Linhartovo srečanje nična.

 

III. Sistem izbora

6) Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih Linhartovih srečanj, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

7) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnem Linhartovem srečanju svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskega Linhartovega srečanja. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državno Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

8) Izbor predstav bo temeli predvsem na naslednjih merilih:

  - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

  - izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

  - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

  - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

  - likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter izvirnost le-teh.

9) Program regijskih in državnega srečanja sestavi organizator v sodelovanju s selektorjem. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnem, regijskem in državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu.

10) Poleg tekmovalnega programa, ki ga izbere selektor, lahko organizator na regijsko ali državno srečanje povabi tudi skupine, ki nastopijo v spremljevalnem programu.

 

IV. Selektorji

 

11) Regijske selektorje na predlog regijske programske koordinacije izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD. Za vsako regijo se izbere en selektor.

12) Naloge regijskega selektorja so:

  a) opraviti ogled vseh območnih srečanj oz. individualnih ogledov predstav posamezne regije,

  b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

  c) podati pisno oceno predstave v roku 8 dni po ogledu predstave,

  d) narediti izbor predstav za regijsko srečanje,

  e) izbrati prejemnike Priznanj regijskega selektorja.

13) Predstave, ki jih na območnih Linhartovih srečanjih izberejo regijski selektorji, se uvrstijo v programe regijskih Linhartovih srečanj, ki jih strokovno spremlja državni selektor.

14) Državnega selektorja izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

15) Naloge državnega selektorja so:

  a) opraviti ogled vseh regijskih srečanj,

  b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

  c) narediti izbor predstav za državno srečanje.

16) Vsi selektorji so v zvezi s svojim delom zavezani k molčečnosti, to pomeni, da ne smejo nikogar, razen organizatorjev regijskih oz. državnega srečanja, seznaniti s seznamom izbranih predstav, kot tudi ne smejo izjaviti ali storiti ničesar takšnega, na podlagi česar bi tretja oseba lahko sklepala, katera predstava je izbrana in predlagana v program srečanja. V primeru ugotovitve kršitve prejšnjega odstavka ima JSKD pravico imenovati novega selektorja.

17) Selektorjev izbor predstav za regijsko ali državno srečanje je dokončen.

18) Selektorji ne smejo kakorkoli sodelovati pri katerikoli od predstav, ki so jih uvrstili v tekmovalni program srečanj.

 

V. Strokovna žirija

19) Predstave, ki jih na regijskih srečanjih izbere državni selektor, se uvrstijo v program državnega Linhartovega srečanja – Festivala gledaliških skupin Slovenije, kjer predstave  ocenjuje in nagrajuje strokovna žirija festivala.

20) Strokovna žirija je tričlanska in jo sestavljajo predsednik in dva člana. Strokovno žirijo izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

21) Delo žirije vodi predsednik. Strokovna žirija spremlja vse predstave in nastope izvajalcev, jih oceni ter na podlagi umetniških kriterijev podeli nagrade – Matičke ter posebne pohvale posameznikom ali skupinam. Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe na odločitev žirije niso možne.

22) Član strokovne žirije ne sme kakorkoli sodelovati pri katerikoli od izbranih predstav, uvrščenih v tekmovalni program festivala.

 

VI. Nagrade in priznanja

23) Nagrade in priznanja na Linhartovem srečanju so lahko individualne ali skupinske.

24) Individualno nagrado ali priznanje dobi posameznik za lastno izvirno umetniško delo. Njegov dosežek je rezultat njegovega lastnega dela in izraža izjemno ustvarjalnost in avtorski pristop ter ni odvisen od ostalih sodelujočih. Njegov prispevek odločilno pripomore h kvalitetni izvedbi celotnega gledališkega projekta. Individualno nagrado ali priznanje se lahko podeli za igro (moška vloga, ženska vloga), režijo, scenografijo, kostumografijo, avtorstvo teksta drugo kategorijo po izboru selektorja oz. strokovne žirije.

25) Nagrade so lahko podeljene izključno nepoklicnim ustvarjalcem, razen v primeru, ko se nagradi mentorsko delo s skupino.

Regijska Linhartova srečanja

26) Regijski selektor izbere do pet dobitnikov priznanj regijskega selektorja v naslednjih kategorijah: najboljša glavna moška vloga, najboljša glavna ženska vloga, najboljša stranska moška vloga, najboljša stranska ženska vloga, posebno priznanje selektorja. V vsaki kategoriji lahko regijski selektor izbere samo enega dobitnika. Posebno priznanje selektorja dobi dobitnik za področje, ki ni navedeno v ostalih kategorijah. Selektor nominira dobitnike v skladu s Pravilnikom o podeljevanju posebnih gledaliških priznanj na regijskih srečanjih. Priznanja regijskega selektorja niso finančno nagrajena.

Državno Linhartovo srečanje

27) Strokovna žirija državnega Linhartovega srečanje lahko podeli nagrado v obliki umetniškega kipca Matiček za najboljšo predstavo v celoti ter do tri Matičke po izboru žirije. Finančna vrednost nagrade za Najboljšo predstavo v celoti je določena v vsakoletnem razpisu, ostale nagrade niso finančno ovrednotene.

28) Strokovna žirija lahko podeli tudi do tri diplome za posebne dosežke. Posebna priznanja lahko podeli tudi predstavam v spremljevalnem programu.

29) Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključnem večeru festivala.

 

Direktor JSKD
mag. Marko Repnik

 

 

 

 

 

 

e-prijava