LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in

revija Mentor

z Območno izpostavo JSKD Celje

ter Osnovna šola Frana Roša Celje

34. Roševi dnevi 2021

Obvestilo komisije o izboru šolskih glasil v okviru srečanja Roševi dnevi 2021

Na letošnji natečaj šolskih literarnih glasil je prispelo 14 srednješolskih in 12 osnovnošolskih glasil. Seveda je potrebno že takoj na začetku povedati, da pride v uvodni povedi do delnega nesporazuma. Vsa glasila, ki so prispela na natečaj, namreč niso literarna, temveč je med njimi vrsta splošnih in informativnih šolskih glasil, v katerih je sicer ujetega tudi nekaj literarnega ustvarjanja učencev oz. dijakov, a žal tako ni izpolnjen osnovni kriterij za nadaljnje odločanje o morebitnih nagradah. Komisija je tako ugotovila, da so tudi ta šolska glasila »živa«, dinamična, da dihajo in verodostojno povzemajo življenje v določeni šoli, a žal je morala take primere že v prvem krogu izločiti.

Tem izločitvam navkljub pa je ostalo še veliko odličnih literarnih glasil, zbornikov, almanahov in samostojnih literarnih izdaj, ki pričajo o tem, da je literarno ustvarjanje med našimi osnovno- in srednješolskimi ustvarjalci zelo pestro.

Med srednješolskimi glasili je potrebno pohvaliti zlasti gimnazijske izdaje, ki so na izjemno visoki ravni, mnogi avtorji pa s svojimi objavljenimi besedili presegajo zgolj »šolske« okvire. Prav tako je precej pisana produkcija med osnovnošolskimi izdajami, med katerimi nekatera zelo izstopajo.

Komisija je upoštevala več kriterijev, po katerih se je odločala. Zanimalo jo je, kako poteka delo mentorja v odnosu do učencev, ki sodelujejo v uredniškem odboru. Pomembno je, da je mentor srčen in zavzet, a mora biti zgolj »tihi usmerjevalec«, poglavitni delež pa morajo prevzeti učenci oz. dijaki. Pri tem je tudi pomembno, kako je glasilo zasnovano, katere žanre zajema, katere starostne skupine učencev oz. dijakov objavljajo v njem. Zelo je zaželeno, da so zastopani pisci vseh razredov, kar pa mora biti na koncu spet prepleteno in zajeto v smiselno celoto. Kajti tudi celostna podoba, oblikovanje, likovna plat so bili pomembni elementi pri končnem odločanju o morebitnih nagrajencih.

Osrednji kriterij pa je seveda kvaliteta literarnih besedil, njihova izrazna moč, morebitni presežki, nadgradnje, izvirnost in inovativnost. Pri tem gre pohvaliti, da je v glasilih veliko odličnih besedil, vseeno pa bi se bilo pri poeziji mestoma dobro otresti prisiljenih rim, klišejskih izpeljav in prepesnitev, ki bi bilo bolje, če bi ostale v zvezku – zgolj za vajo. Potrebna je torej strožja končna selekcija, strožji kriteriji, »zračnost« nekaterih delov glasil in poudarek na tistih besedilih, ki res izstopajo.

Na tem mestu bi bilo prav dodati še, da se je komisija veliko pogovarjala o tujejezičnih zapisih, pri katerih bi bilo nujno dodati tudi prevode. Navsezadnje s tem glasilo dobi dodano vrednost, saj ostane v jedru materni jezik, obenem pa učence in dijake ozaveščamo, kako pomembni so tuji jeziki in učenje le–teh dandanes. So pa lahko taka povezovanja med slovenskim in tujejezičnim zapisom odlična pedagoška praksa, saj se lahko vključujejo tudi učenci, ki prihajajo z drugih jezikovnih okolij, kar je zadnja leta kar pogost pojav v slovenskem šolskem prostoru. Tako sodelujeta najmanj dva učenca – eden, ki piše v tujem, in drugi, ki prevaja v slovenski jezik. Da se ob tem ustvarjajo določene vezi itd. ni

Komisija: dr. David Bedrač, prof. Miha Mohor, mag. Barbara Rigler

Obrazložitve izbora:

NAJBOLJŠA GIMNAZIJSKA GLASILA

PODSTREŠJE
Literarna revija dijakov Gimnazije Celje-Center
Glavni urednik: Gregor Deleja
Odgovorni urednik: Aljaž Primožič

IN ZEMLJA JE VIBRIRALA KAKOR ŽIVO TELO
Antologija mlade celjske poezije
Urednik: Kristian Koželj
Ilustracije: Maša Črešnik

Med srednješolskimi glasili je komisija posebno mesto pripisala kar dvema izdajama, ki prihajata iz t.i. »celjskega bazena«. Mentorstvo Kristiana Koželja se kaže kot prava usmeritev, saj je ves čas prisoten kot usmerjevalec in svetovalec, pri tem pa dopušča, da mladi ustvarjalci sami razmišljajo in iščejo literarne rešitve. Komisija nagrado podeljuje obema literarnima izdajama (glasilu Podstrešje ter antologiji In zemlja je vibrirala kakor živo telo), ki vsaka na svoj način izžarevata dober spoj mentorskega ozadja in ustvarjalne sile mladih piscev. Obe izdaji se lahko pohvalita s kvalitetnimi literarnimi izdelki, navdušujeta pa tudi notranja zasnova in preglednost. Pri tem je potrebno poudariti še, da antologija gotovo prinaša nekatera izjemna mlada literarna imena, ki že presegajo primarne ustvarjalne vzgibe in od katerih lahko še veliko pričakujemo, ki se sproti in spretno kalijo v glasilu, antologija pa prinaša nekakšen prerez dela za daljše obdobje.

LU*ČKA
Literarni zbornik Gimnazije Kranj 2020
Mentorica in urednica: Bernarda Lenaršič
Sourednica: Hana Bujanović Kokot

TRIPER
Dijaški dom ivana Cankarja in KUD Pozitiv, Ljubljana
Urednika: Nina Golob in Drago Pintarič

VČASIH MI POLZI SVET MED PRSTI
Literarni zbornik II. Gimnazije Maribor
Urednica: Nina Medved

V tem oziru je omenjenima izdajama zelo podoben tudi »trojček« literarnih glasil iz treh gimnazij, ki so si po moči, izvirnosti in inovativnosti tako blizu, da komisija enakovredno nagrajuje vsa tri. To je literarni zbornik Lu*čka Gimnazije Kranj, Triper Dijaškega doma Ivana Cankarja in Kud Pozitiv ter literarni zbornik Včasih mi spolzi svet med prsti II. gimnazije Maribor. Vsem trem izdajam je skupno, da vsebujejo zelo razgibano literaturo, predvsem pa zelo kvalitetno in poglobljeno. Kar v vseh treh primerih še dodatno navdušuje, je to, da je v ozadju premišljena mentorska roka, ki dijake spodbuja ne le k snovanju glasila, pač pa jih spodbujajo tudi k sodelovanju na vrsti natečajev in festivalov. Mnogi med zastopanimi avtorji so že bili udeleženci vidnih slovenskih literarnih festivalov, krožkov in šol, na katerih so dosegali vidna mesta. Vsem trem lahko priznamo tudi, da lepo uravnotežijo klasične literarne oblike s sodobnimi, pri tem pa jih vodi tudi eksperimentalna in mestoma drzna težnja po novem.

ANA ZEMLJIČ: ONA JE POET
Gimnazija Ormož
Urednica: mag. Blanka Erhartič
Spremna beseda: Vinko Möderndorfer
Ilustracije: Maja Verbančič in Antonija Vočanec (naslovnica)

Komisija se je odločila, da nagradi tudi samostojno pesniško zbirko Ane Zemljič z naslovom Ona je poet. Mlada pesnica preizprašuje sebe skozi izpovedovalko, ki jo vodi položaj iščočega, vprašujočega, analitično zasnovanega izpovedovalca. Ta išče svojo bivanjsko lego, pri tem pa raziskuje sfere jezika, ga razteguje in krči – zato ne preseneča, da se avtorica igra tudi s pesniškimi oblikami, ki delujejo skladno in učinkovito. Pri tem uporablja kratke in zgoščene pesniške vrstice na eni strani in daljše verze na drugi – te pa oplemeniti še s številnimi učinkovitimi figurami (vzkliki, retoričnimi vprašanji itd.). Še zlasti pa komisijo navdušuje pesniški vitalizem, ki je v ozadju domala sleherne pesmi, kot avtorica zapiše: »Moje telo polni poezija. / Razganja me od navdušenja!«

 

NAJBOLJŠA OSNOVNOŠOLSKA GLASILA

LITERARNO GLASILO OSNOVNE ŠOLE MILANA ŠUŠTARŠIČA
Urednica: Zorka Herman

Navdušujejo tudi številna osnovnošolska literarna glasila, med njimi gotovo najprej Šolsko literarno glasilo OŠ Milana Šuštaršiča, kjer ima komisija le drobno pripombo, da bi bilo glasilu v bodoče vendarle dobro dati tudi neko prepoznavno ime. Vsekakor pa to glasilo »diha«, je uravnoteženo in žanrsko bogato. Opazna je starostna raznolikost, komisija pa pozdravlja še odločitev, da so pri določenih besedilih dodani tudi komentarji, če so učenci z njimi npr. uspešno sodelovali na kakem natečaju, festivalu, pri tem pa so dosegali tudi dobre rezultate. Še zlasti pa smo lahko veseli, da je v glasilu objavljen tudi primer dramatike, saj s tem pomembno vplivajo na razvoj mladih piscev v smeri dramske umetnosti, ki je sicer še vedno precej podhranjena vrsta.

MLADA SETEV
Literarna revija učencev od  1. do 9. razreda
OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana
Urednici: Katjuša Ručigaj (6.-9. razred), Karolina Korpar Gašič (1.-5. razred)

Odlično zasnovano je tudi literarno glasilo, ki izhaja v OŠ Riharda Jakopiča Mlada setev. Tudi v tem primeru je vidno, da je glasilo odlično »ujeto« v življenje šole, vsebinsko je bogato in raznovrstno, navdušuje tudi povezanost med mentorji vseh starostnih stopenj, zaradi česar je potrebno veliko dodatnega logističnega napora. Literarni prispevki različno starih učencev se nazadnje povežejo v smiselno in logično celoto. Pri tem pa je opazna povezava med rednim šolskim programom pri maternem jeziku in povezave z dodatnim delom, v okviru katerega so kasneje nastajala odlična literarna besedila.

MAVRIČNE SLEDI
Literarno glasilo učencev Osnovne šole Kidričevo
Urednica: Sonja Lenarčič

Odličnost komisija priznava tudi literarnemu glasilu Mavrične sledi, ki ga je izdala OŠ Kidričevo. Literarno glasilo je izšlo šele tretje leto zapored, a že prinaša veliko zanimivih literarnih svetov. V njem učenci ustvarjajo predvsem v okviru dodatnega pouka iz slovenščine, veliko pa je tudi samoiniciativnega ustvarjanja, ki je vsekakor odličen odraz življenja šole. Še posebej gre pohvaliti, da je glasilo pravzaprav neke vrste »stranski proizvod« dodatnega pouka, kar je lahko zgleden primer za tovrstno dejavnost, v tem oziru je podobno prejšnjemu nagrajenemu glasilu, le da vse skupaj potencira do imenitnega končnega izdelka.

 

PO SLEDEH LUKCA,
JUBILEJNA IZDAJA MLADE RASTI
OŠ Cerkno
Urednica: Mojca Lipužič Moravec

Imenitna pa je gotovo tudi jubilejna literarna izdaja Mlade rasti z naslovom Po sledeh Lukca, s katero so obeležili Bevkovo leto 2020. Čeprav gre v jedru za literarno-raziskovalno delo, je to preseženo z izvirnimi zapisi, literarnimi pričevanji, vživljanji in pripovedovanji. Izdaja je plod večletnega literarnega ustvarjanja pri pouku in na terenu na pobudo branih Bevkovih del. Delo pa ob svoji širini in ambiciozno zastavljeni zasnovi navdušuje tudi, ker presega z medgeneracijskim pristopom in vključevanjem različnih sodelavcev, s čimer se učenci učijo tudi, da sta literatura in kultura odraz živega okolja.

 

Informacije

Barbara Rigler
producentka JSKD za literaturo in odgovorna urednica revije Mentor
01/24-10-516, 051/675-238

 

 

 

 

 

 

 

e-prijavnica

 

Dve lanski finalistki sta objavili svoje pesmi na Facebooku:

Sonce
Sara Marinč SONCE

Utišan svet
Ana Kumperger UTIŠAN SVET

 

 

Soorganizatorja: