ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2014

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) ter Pravilnika o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (10. 5. 2011) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) 
                       

objavlja

Javni razpis k oddaji predlogov za
za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2014

(v nadaljevanju JSKD)

 

 

1. Naziv in sedež razpisnika

 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

 

2. Predmet  javnega razpisa

Zbiranje predlogov  za podelitev priznanj  Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2014, in sicer za:

- odličja sklada

- področna priznanja sklada ter

- Zlati znak sklada. 

 

 

3. Cilji javnega razpisa

Komisija za odličja in priznanja sklada bo na podlagi zbranih predlogov podelila letna najvišja priznanja sklada za izjemne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

 

 

4. Vrste odličij in priznanj

Zbiranje predlogov  za podelitev priznanj  Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2014 se izvede za odličja sklada,  področna priznanja sklada ter Zlati znak sklada.

 

4.1.  Odličja sklada

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličji sklada sta Zlata plaketa in Srebrna plaketa.  Podeljena bo največ ena Zlata plaketa in največ štiri Srebrne plakete, in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada, januarja 2015.

 

4.2. Področna priznanja sklada

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja sklada:

Gallusova plaketa in Gallusova listina - za področje glasbene dejavnosti;

Linhartova plaketa in Linhartova listina - za področje gledališke dejavnosti;
Maroltova plaketa in Maroltova listina - za področje folklorne dejavnosti;
Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar - za področje plesne dejavnosti.

 

Za leto 2014 bodo znotraj posamezneih področij kulturnega ustvarjanje podeljena največ ena plaketa ter  po tri listine.  Prejemniki plaket  in listin bodo javno razglašeni na osrednji skladovi letni slovesnosti, januarja 2015.

Podeljena bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

 

4.3. Zlati znak sklada

Sklad zbira tudi predloge za Zlati znak sklada, ki ga lahko prejme posameznik ali skupina za odmevne enkratne dosežke na različnih področjih ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja. Število podeljenih priznanj ni omejeno.

 

 

5.  Merila za podelitev

 

5. 1. Merila za podelitev odličij

Merilo za podelitev Zlate plakete upravičujejo  izjemni ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v daljšem obdobju ali kot priznanje za življenjsko delo, medtem ko se Srebrno plaketo podeli za dolgoletno in uspešno delo. Odličja so tako plod izjemnih dosežkov pri:

- organizacijskem delu,
- razvijanju novih oblik in vsebin delovanja,
- delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
- raziskovalnem delu,
- organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela,
- razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu,
- publicističnem delu in
- ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

 

5. 2. Merila za podelitev področnih priznanj

Merila za podelitev področnih plaket upravičujejo izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na posameznem področju.

Merila za podelitev listin upravičujejo dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na posameznem področju.

 

5.3. Merila za podelitev Zlatega znaka sklada

Merila za podelitev  Zlatega znaka upravičujejo odmevni enkratni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki v preteklem obdobju.

 

 

6. Predlagatelji

Predlagatelji po tem razpisu so lahko registrirana kulturna društva in njihove zveze, kulturne organizacije in zveze iz zamejstva ter območne izpostave sklada; slednje lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo.

 

7. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega razpisa JSKD-priznanja2014 obsega:

- besedilo javnega razpisa JSKD-priznanja 2014
- prijavne obrazce:
- obrazec A: PODATKI O PREDLAGATELJU in ODGOVORNI OSEBI (doc)

- obrazec B: PODATKI O PREDLAGANEM KANDIDATU IN SKUPINI TER ŽIVLJENJEPIS (doc)

- obrazec C: UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI PODELITVE PRIZANJA (doc)

 

Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strain JSKD (www.jskd.si).

 

 

8. Rok javnega razpisa in način oddaje vlog


Popolno vlogo na predpisanem obrazcu pošljete v pisni in e-obliki, in sicer najkasneje do petka, 14. novembra 2014 na:

 

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
ŠTEFANOVA 5,
PP 1699,
SI-1000 LJUBLJANA
s pripisom: »Razpis za priznanje JSKD«

ter   na e-pošto: priznanja@jskd.si

 

V desni zgornji kot kuverte pripišite tudi ime in poštni naslovom pošiljatelja.
Komisija bo obravnavala le popolne vloge. Za popolno se šteje vloga, ki vsebuje vse zahtevane podatke in priloge.

 

9. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni 5-članski komisiji JSKD, ki bo vloge preučila in podala svojo odločitev najkasneje do 7. 1. 2015. 

 

Časovnica:

23. 09. 2014: Objava javnega razpisa na spletnih straneh JSKD
13. 11. 2014: Rok za informacije in dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
14. 11. 2014: Rok za oddajo vlog
17. 11. 2014: Odpiranje vlog
12. 12. 2014: Komisije za ocenitev vlog
09. 01. 2015: Obvestila o zaključni podelitvi in razglasitev rezultatov
28. 01. 2015: Osrednja slovesnost JSKD (predvidoma)

 

9. Dodatne informacije

Dodatne informacije glede razpisa:


Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja za razvojne projekte
e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si,
tel.:  01 2410 530


Telefonsko in po e-pošti vsak delovni dan med 11. in 13. uro. Skrajni rok za pojasnila v zvezi z razpisom je četrtek, 13. november 2014.

 

 


10. Obveščanje nominirancev in nagrajencev ter podelitev priznanj


O odločitvi komisije ter datumu in kraju podelitve priznanj za leto 2014 bodo kandidati in predlagatelji obveščeni najpozneje do 9. januarja 2015 oziroma najmanj 15 dni pred podelitvijo.