ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2017

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010),  Pravilnika o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (10. 5. 2011), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Javnega (20. 10. 2014) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) 

 

objavlja

Javni poziv k oddaji predlogov za
za podelitev priznanj Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2017

(v nadaljevanju JSKD)

 

 

 

1. Naziv in sedež razpisatelja

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

2. Predmet javnega razpisa

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2017, in sicer za:

- odličja sklada, 

- področna priznanja sklada ter

- Zlati znak sklada. 

 

3. Cilji javnega razpisa

Komisija za odličja in priznanja sklada bo na podlagi zbranih predlogov podelila letna najvišja priznanja sklada za izjemne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

 

 

4. Vrste odličij in priznanj

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2017 se izvede za odličja sklada in področna priznanja sklada.

4.1. Odličja sklada

Odličja so najvišja priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Sloveniji za delo in udejstvovanje na področju ljubiteljske kulture.

Odličji sklada so: Zlata plaketa, Srebrna plaketa in Zlati znak. Podeljena bo največ ena Zlata plaketa, največ pet Srebrnih plaket in največ 2 Zlata Znaka,  in sicer na osrednji letni slovesnosti sklada, januarja 2018.

4.2. Področna priznanja sklada

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja sklada:

- Gallusova plaketa in Gallusova listina - za področje glasbene dejavnosti;

- Linhartova plaketa in Linhartova listina - za področje gledališke dejavnosti;

- Maroltova plaketa in Maroltova listina - za področje folklorne dejavnosti;

- Plaketa Mete Vidmar in Listina Mete Vidmar - za področje plesne dejavnosti.

Za leto 2017 bodo znotraj posameznih področij kulturnega ustvarjanje podeljena največ ena plaketa ter po tri listine. Prejemniki plaket in listin bodo javno razglašeni na osrednji skladovi letni slovesnosti, januarja 2018. Podeljena bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

 

 

5. Merila za podelitev

5. 1. Merila za podelitev odličij

Merilo za podelitev Zlate plakete upravičujejo izjemni ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v daljšem obdobju ali kot priznanje za življenjsko delo, medtem ko se Srebrno plaketo podeli za dolgoletno in uspešno delo. Odličja so tako plod izjemnih dosežkov pri:

- organizacijskem delu,

- razvijanju novih oblik in vsebin delovanja,

- delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,

- raziskovalnem delu,

- organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela,

- razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu,

- publicističnem delu in

- ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

Merila za podelitev Zlatega znaka upravičujejo izjemno odmevni  in enkratni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki v preteklem letu.

5. 2. Merila za podelitev področnih priznanj

Merila za podelitev področnih plaket upravičujejo izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na posameznem področju.

Merila za podelitev listin upravičujejo dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na posameznem področju.

 

 

6. Predlagatelji

Predlagatelji po tem razpisu so lahko registrirana kulturna društva in njihove zveze, kulturne organizacije in zveze iz zamejstva , področni državni svetovalci in območne izpostave sklada; slednje lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo.

Društva, ki predlagajo kandidata iz svojih vrst, priložijo k vlogi tudi pismo podpore (npr. občine, območne izpostave sklada, organov društva,  zveze kulturnih društev…), samopredlagani kandidati bodo iz obravnave izločeni.

 

 

7. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega razpisa JSKD-priznanja 2017 obsega:

- besedilo javnega razpisa JSKD-priznanja2017

- prijavni obrazec: »JSKD-Priznanja  Obr. 2017«

Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strain JSKD (www.jskd.si).

 

 

8. Rok javnega razpisa in način oddaje vlog

Popolno vlogo na predpisanem obrazcu pošljete v pisni in e-obliki, in sicer najkasneje do
ponedeljka, 6. novembra 2017 na:

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
ŠTEFANOVA 5,
PP 1699,
SI-1000 LJUBLJANA
s pripisom: »Razpis za priznanje JSKD«

ter   na e-pošto: priznanja@jskd.si.

V desni zgornji kot kuverte pripišite tudi ime in poštni naslovom pošiljatelja.
Komisija bo obravnavala le popolne vloge. Za popolno se šteje vloga, ki vsebuje vse zahtevane podatke in priloge.

 

9. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni 5-članski komisiji JSKD, ki bo vloge preučila in podala svojo odločitev najkasneje do 8. 1. 2018. 

Časovnica:
13. 09. 2017: Objava javnega razpisa na spletnih straneh JSKD
3. 11. 2017: Rok za informacije in dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
6. 11. 2017: Rok za oddajo vlog
8. 11. 2017: Odpiranje vlog
do 30. 11. 2017: Komisije za ocenitev vlog
8. 1. 2018: Obvestila o zaključni podelitvi in razglasitev rezultatov
24. 01. 2018: Osrednja slovesnost JSKD (predvidoma)

 

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije glede razpisa:

mag. Marjeta Pečarič, pomočnica direktorja za razvojne projekte
e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si,
tel.: 01 2410 530

Telefonsko in po e-pošti vsak delovni dan med 11. in 13. uro. Skrajni rok za pojasnila v zvezi z razpisom je petek, 3. november 2017.

 

10. Obveščanje nominirancev in nagrajencev ter podelitev priznanj

O odločitvi komisije ter datumu in kraju podelitve priznanj za leto 2016 bodo kandidati in predlagatelji obveščeni najpozneje do 6. januarja 2017 oziroma najmanj 15 dni pred podelitvijo.

 

Ljubljana, 13. 9. 2017                                                                                         

mag. Marko Repnik, direktor