ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2019

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010),  Pravilnika o priznanjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (10. 5. 2011), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Javnega (20. 10. 2014)    Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)

objavlja

drugi javni poziv k oddaji predlogov za podelitev področnih priznanj za gledališko dejavnost (Linhartovo listina in Linhartova plaketa) Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2019

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet Drugega (podaljšanega) javnega razpisa:

Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2019, in sicer za:

- področna priznanja sklada (Linhartova listina in Linhartova plaketa)


3. Cilji javnega razpisa

Komisija za odličja in priznanja sklada bo na podlagi zbranih predlogov podelila letna najvišja priznanja sklada za izjemne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

4. Vrste odličij in priznanj

Drugo zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2019 se izvede za področna priznanja sklada (za področje gledališke dejavnosti).

4.1. Področna priznanja sklada

Področna priznanja so posebna priznanja sklada, ki jih lahko prejmejo posamezniki ali skupine v Republiki Sloveniji za delo in udejstvovanje na posameznih področjih ljubiteljskih dejavnosti

Sklad zbira predloge za naslednja področna priznanja sklada:

- Linhartova plaketa in Linhartova listina - za področje gledališke dejavnosti;
Za leto 2019 bodo znotraj posameznih področij kulturnega ustvarjanje podeljena največ ena plaketa ter po tri listine. Podeljena bodo praviloma na osrednjih letnih področnih prireditvah ali prireditvah, ki jih predlaga prejemnik plakete ali listine.

5. Merila za podelitev

5. 1. Merila za podelitev področnih priznanj

Merila za podelitev področnih plaket upravičujejo izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na posameznem področju.

Merila za podelitev listin upravičujejo dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na posameznem področju.

6. Predlagatelji

Predlagatelji po tem razpisu so lahko registrirana kulturna društva in njihove zveze, kulturne organizacije in zveze iz zamejstva, strokovni sodelavci sklada; slednje lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo.

Društva, ki predlagajo kandidata iz svojih vrst, priložijo k vlogi tudi pismo podpore
(npr. občine, območne izpostave sklada, organov društva,  zveze kulturnih društev…), samopredlagatelji bodo iz obravnave izločeni.

7. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega razpisa JSKD-priznanja 2019 obsega:

- besedilo javnega razpisa JSKD-priznanja2019

- prijavni obrazec: »JSKD-Priznanja  Obr. 2019«

8. Rok javnega razpisa in način oddaje vlog

Popolno vlogo na predpisanem obrazcu

Prijavni obrazec

pošljete v pisni ali e-obliki, in sicer najkasneje do

ponedeljka, 10. februarja 2020 na:

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
ŠTEFANOVA 5,
PP 1699,
SI-1000 LJUBLJANA

s pripisom: »Drugi razpis za priznanje JSKD«

ali na e-pošto: jan.pirnat@jskd.si

V desni zgornji kot kuverte pripišite tudi ime in poštni naslovom pošiljatelja.
Komisija bo obravnavala le popolne vloge. Za popolno se šteje vloga, ki vsebuje vse zahtevane podatke in priloge.

9. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni komisiji JSKD, ki bo vloge preučila in podala svojo odločitev najkasneje do 20. 3. 2020.

Časovnica:

13. 01. 2020:        Objava Drugega javnega razpisa na spletnih straneh JSKD
10. 02. 2020:        Rok za oddajo vlog
11. 02. 2020:        Odpiranje vlog
najkasneje do 20. 03. 2020: Komisija za ocenitev vlog
23. 03. 2020:        Obvestila izbranim kandidatom in predlagateljem
24. 09. 2020:        Otvoritev, 59. LINHARTOVO SREČANJE  – FESTIVAL GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2020, podelitev Linhartovih listin in Linhartove plakete

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije glede razpisa:

Jan Pirnat, producent za gledališko dejavnost
e-pošta: jan.pirnat@jskd.si

11. Obveščanje nominirancev in nagrajencev ter podelitev priznanj

O odločitvi komisije ter datumu in kraju podelitve priznanj za leto 2019 bodo izbrani kandidati in predlagatelji obveščeni 23. marca 2020.

Ljubljana, 13. 01. 2020
mag. Marko Repnik, l. r.

 

 


Ljubljana, 17. 6. 2019

mag. Marko Repnik, l. r.

                        

 

 

 

 

 

Prijavni obrazec