PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNE PODROČNE ZNAČKE / MAROLTOVE ZNAČKE

 

Maroltove značke

 

Maroltova značka je jubilejna značka sklada, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske folklorne dejavnosti. Maroltove jubilejne značke podeljujemo tudi ljudskim pevcem in godcem.

 

 

Glede na trajanje udejstvovanja se ločijo 4 različni nivoji Maroltovih značk:

 

Bronasta
Maroltova
značka

za več kot 5 let

udejstvovanja

Srebrna
Maroltova
značka

za več kot 10 let

udejstvovanja

Zlata
Maroltova
značka

za več kot 15 let

udejstvovanja

Častna
Maroltova
značka

za 30 let

udejstvovanja in več

 

 

Jubilejne področne značke sklada prejmejo lahko posamezniki, ki aktivno delujejo znotraj posameznih kulturnih društev in skupin od dopolnjenega 10. leta starosti dalje.


Maroltovo jubilejno značko lahko posameznik za udejstvovanje na folklorni dejavnosti (tudi ljudski pevci in godci) prejme največ enkrat znotraj vsakega nivoja. Prejeta najvišja značka znotraj posameznega področja pomeni, da je posameznik dosegel vse jubilejne nivoje, vendar se značke nižjega nivoja za nazaj ne podeljujejo.


Kje in kdo podeli značke?

Priznanja podeljuje vodja območne izpostave, predsednik sveta območne izpostave ali eden od članov komisije za priznanja pri območni izpostavi, ki jo izmed uglednih ljudi iz ljubiteljske kulture na predlog vodje območne izpostave imenuje direktor sklada.

 

Vloge za izdajo značk

društva izpolnijo priložen OBRAZEC in ga posredujejo na pristojne vodje območnih izpostav sklada, v kateri skupina ali društvo deluje, in sicer najmanj 30 delovnih dni pred načrtovano podelitvijo.

Območne izpostave pripravijo priznanja in vnesejo prejemnike v skupno elektronsko evidenco prejemnikov priznanj.

 

Vloga za izdajo jubilejnih značk mora vsebovati:

- naziv in popolni naslov predlagatelja,
- ime in priimek prejemnika, letnico rojstva
- število aktivnih let ljubiteljskega udejstvovanja na določenem področju
- čas in kraj, kjer se bo značka podelila.