PRIZNANJA SKLADA

 

 

PLAKETE JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2007

 

 

 

Na podlagi 4. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00) v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj sklada, objavljamo


JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2007

1.
Predlagatelji po tem razpisu so lahko registrirana kulturna društva in njihove zveze ter območne izpostave sklada; ti lahko posredujejo tudi predloge posameznikov ali neformalnih avtorskih skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo.

 

2.
Sklad bo zbiral predloge za naslednja odličja sklada:
- Zlata plaketa sklada - za izjemne ustvarjalne dosežke v daljšem obdobju ali za življenjsko delo;
- Srebrna plaketa sklada - za dolgoletno in uspešno delo.
(Podeljena bo največ ena zlata in največ štiri srebrne plakete sklada.)

 

3.
Odličja sklada lahko prejmejo posamezniki ali skupine predvsem za izjemne dosežke ustvarjalnega in poustvarjalnega dela na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Priznanja pa so lahko podeljena tudi za izjemne dosežke pri organizacijskem delu, pri razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja, pri raziskovalnem delu, pri organiziranju strokovno svetovalnega in mentorskega dela, pri razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu, pri publicističnem delu in pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

 

4.
Sklad bo zbiral predloge za naslednja področna priznanja sklada:
- Gallusova plaketa in Gallusova listina za področje glasbene dejavnosti;
- Linhartova plaketa in Linhartova listina za področje gledališke dejavnosti;
- Maroltova plaketa in Maroltova listina za področje folklorne dejavnosti;
- Plaketa Mete Vidmar in listina Mete Vidmar za področje plesne dejavnosti;
- Zlati znak sklada, za vsa področja dejavnosti.
(Za posamezno področje bo podeljena največ ena plaketa in največ po tri listine ter največ pet zlatih znakov sklada.)

 

5.
Podelitev plakete upravičujejo izredni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki ali življenjsko delo na posameznem področju. Podelitev listine upravičuje dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na posameznem področju. Podelitev zlatega znaka upravičujejo odmevni enkratni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki v preteklem obdobju, zlasti v smislu inovativnosti in integrativnosti.

 

6.
Vloga za podelitev odličja ali področnega priznanja sklada mora vsebovati:
a. podatke o predlagatelju in odgovorni osebi:
- naziv in poštni naslov predlagatelja, matična številka
- ime in priimek odgovorne osebe predlagatelja, možnosti komunikacije (telefon, faks, elektronska pošta);
b. podatke o kandidatu in njegov življenjepis:
- ime in priimek oz. naziv kandidata, njegov poštni naslov
- kratek življenjepis oz. historiat delovanja kandidata (10 - 25 vrstic) z navedbo priznanj, ki jih je kandidat že prejel;
c. predlog za priznanje in utemeljitev:
- za katero priznanje JSKD je kandidat predlagan (skupno priznanje, področno priznanje - katero, jubilejno priznanje),
- utemeljitev z ustrezno obširno navedbo razlogov, ki upravičujejo podelitev predlaganega odličja (30 - 45 vrstic).

Predlagatelj lahko priloži tudi morebitne druge priloge, ki dodatno utemeljujejo podelitev predlaganega odličja, vendar največ 6. (Po možnosti naj bodo vse priloge oblikovane v formatu A4).

 

7.
Vloga mora biti pisna, lastnoročno podpisana in žigosana. Podatke in priloge se lahko predloži tudi po elektronski pošti: jskd@jskd.si. V tem primeru je treba v pisni obliki predložiti samo vlogo.

 

8.
Sklad bo obravnaval le popolne vloge. Za popolno se šteje vloga, ki vsebuje vse zahtevane podatke in priloge.

 

9.
Vloge za odličja sklada in za področna priznanja sklada je treba nasloviti na: JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, s pripisom: ZA PRIZNANJA SKLADA 2005, ŠTEFANOVA 5, PP. 1699, 1000 LJUBLJANA. Označene morajo biti tudi z imenom in poštnim naslovom pošiljatelja. Razpisni rok je ponedeljek, 26. november 2007. Prepozno poslane vloge bodo zavržene.

 

10.
Sklad bo zbiral predloge za podelitev jubilejnega priznanja sklada. Podelitev jubilejnega priznanja upravičuje dolgoletno delovanje posameznika, društva ali zveze društev, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 

11.
Predlog za podelitev jubilejnega priznanja mora vsebovati osnovne podatke o predlagatelju, osnovne podatke o kandidatu in utemeljitev, v kateri so dovolj obširno navedeni razlogi, ki upravičujejo podelitev predlaganega priznanja.

 

12.
Vloge za jubilejna priznanja sklada je treba nasloviti na: JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, s pripisom: ZA JUBILEJNO PRIZNANJE SKLADA 2005, ŠTEFANOVA 5, PP. 1699, 1000 LJUBLJANA. Označene morajo biti tudi z imenom in poštnim naslovom pošiljatelja. Razpis je odprt vse leto. Vloge pa morajo biti poslane najpozneje mesec dni pred nameravanim datumom podelitve priznanja.

 

13.
Pojasnila v zvezi z razpisom priznanj sme predlagatelj zahtevati pri centralni službi sklada ali pri območnih izpostavah vsak delavnik med 10. in 13. uro osebno ali po telefonu. Skrajni rok, do katerega predlagatelj še lahko zahteva pojasnila, je razpisni rok.

 

14.
O odločitvi komisij ter datumu in kraju podelitve priznanj za leto 2007 bodo kandidati in predlagatelji obveščeni najpozneje 15 dni pred podelitvijo.

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 

Priznanja2007/Razpis.
Del. št. 011-1/20
Ljubljana, 5/10/2007