JAVNI RAZPISI IN POZIVI / MKC 2023

 

Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2023 (v nadaljevanju: razpis MKC-2023)  

 

Med 31. marcem in 3. majem 2023 je potekalo zbiranje vlog na Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2023 (javni razpis MKC-2023).

Predmet javnega razpisa MKC-2023 je bilo sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov in sicer:

•             sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju mladinske kulturne dejavnosti,

•             sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju mladinske kulturne dejavnosti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 100.000,00 €. JSKD je do zaključka zbiranja prejel 47 vlog, v katerih so prijavitelji skupaj zaprošali za 278.385,72 €.

Strokovno programska komisija je obravnavala vse popolne in pravočasno oddane vloge, ki so jih vložili upravičeni prijavitelji. Vloge so bile točkovane po šestih kriterijih. Višina odobrenih sredstev se je določala po formuli: zmnožek zaprošenih sredstev s količnikom števila dodeljenih točk in števila maksimalnih možnih točk (50). Upošteval se je le tisti del zaprošenih sredstev za obnovo prostorov oz. nakup opreme, ki je bil v celoti skladen s predmetom razpisa in razpisnimi pogoji. Komisija je v sofinanciranje predlagala tiste projekte, ki so dosegle višje število točk. Zaradi prenizkih razpoložljivih sredstev je določila prag za sprejetje v sofinanciranje pri 45 točkah. Dva projekt, ki sta dosegla 44,5 oz. 44 točk, je komisija uvrstila na rezervno listo.

V sofinanciranje se je uvrstilo 14 projektov, povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 7.142,86 €.

 

 

Sprejeti projekti

 

Rezervna lista

 

Zavrnjeni projekti

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Vzorec obrazcev

 

 

Sprejeti projekti

 

Rezervna lista

 

Zavrnjeni projekti

 

 

Gradivo razpisov iz prejšnjih let:

MKC-2022 (za leto 2022)

MKC-2021 (za leto 2021)