FOLKLORNA DEJAVNOST /PRIREDITVE /DRŽAVNA SREČANJA

Maroltovo srečanje


MAROLTOVO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 2019

 

R A Z P I S

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije 2019.

Namen srečanja je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne in reprezentativne koreografije odraslih in mladinskih folklornih skupin in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Maroltovo srečanje je organizirano na treh ravneh:
a) območna Maroltova srečanja odraslih folklornih skupin,
b) regijska Maroltova srečanja odraslih folklornih skupin in
c) državno Maroltovo srečanje – Tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije.

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU IN SISTEM IZBORA

1) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske in odrasle folklorne skupine, ki delujejo v kulturnih društvih ali kulturnih zavodih v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo v zamejstvu in ki navdih za ustvarjanje črpajo iz slovenskega izročila. Povprečna starost nastopajočih praviloma ne sme biti nižja od 15 let. Izjeme so možne po obveznem dogovoru s programsko službo za folklorno dejavnost centralne službe JSKD.  

2) Posamezna skupina ali sekcija, ki deluje znotraj skupine oziroma društva, lahko na srečanju predstavi eno koreografijo..

3) Posamezna prijavljena koreografija naj obsega 6 do 8 minut programa.

4) Koreografija se mora izvajati ob živi glasbeni spremljavi.

5) Vse prijavljene koreografije, ki ustrezajo pogojem sodelovanja, se uvrstijo v program območnih Maroltovih srečanj, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

6) Območna srečanja - vse sprejete skupine se najprej predstavijo na območnem Maroltovem srečanju. V sklop srečanja sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem.

Selektor po vsakem območnem srečanju za vsako skupino posebej pripravi opisno oceno oziroma analizo predstavljenih programov. Po ogledu vseh območnih srečanj znotraj regije, regijski selektor pripravi seznam skupin, ki glede kakovosti dosegajo regijsko raven in sestavi program in vrstni red regijskega Maroltovega srečanja.

7) Regijska srečanja - izbrane koreografije na regijskem Maroltovem srečanju si ogledata državna selektorja. V sklop regijskega srečanja sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem.

Državna selektorja po vsakem regijskem srečanju za vsako skupino posebej pripravita krajšo pisno in številčno oceno oziroma komentar predstavljenih programov. Po ogledu vseh sedmih regijskih srečanj državna selektorja izbereta najkvalitetnejše programe za državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije.

8) Mnenje selektorjev je merodajno in dokončno. S prijavo na srečanje se izvajalci strinjajo, da so njihovi programi in nastopi ocenjevani.

9) Izbor in ocenjevanje bo temeljilo na naslednjih merilih:

A. Zasnova koreografije (možnih 40 točk)

- zamisel in zasnova; ocenjuje se jasnost, inovativnost in razvoj ideje, težavnost, raznovrstnost, smiselnost izbora plesov, prehodov, variacij, ponovitev, pozicij, skladnost izbranih elementov plesa z glasbo...) (možnih 10 točk),

- inštrumentalna zasnova/priredba; ocenjuje se izbor viž, inštrumentalna zasedba, umeščenost inštrumentalnih linij v priredbo, itd. in zasnova pevskega programa (če je prisoten; če petja v koreografiji ni, niste sankcionirani z manj točkami); ocenjuje se izbor pesmi, smiselnost umeščenosti pevskega programa v koreografijo, pevska zasedba, umeščenost pevskih linij v priredbo, itd. (možnih 20 točk),

- kostumografija; ocenjuje se kostumografija kot celota, skladnost kostumografije z zamislijo koreografije, sledenje koreografski zasnovi, prepričljivost, itd. (možnih 10 točk)

B. Izvedba koreografije (možnih 60 točk)

- tehnična izvedba plesa; ocenjuje se plesnost in plesne elemente (usklajenost izvedbe plesnih elementov, okretnost izvedbe, kakovost in nadzor gibanja), orientacija in obvladovanje prostora, ustrezno izpeljani prehodi med posameznimi plesi, tehnično obvladovanje formacij, fizična sposobnost izražanja ritmičnega posluha, itd. .... (možnih 10 točk),

- izvedba inštrumentalnega in pevskega programa; ocenjuje se intonančna točnost, usklajenost izvajalcev, slišnost inštrumentov in posameznih glasov v zasedbi, ustrezen ritem in tempo, tehnika igranja in petja, interpretativno prilagajanje različnim glasbenim vsebinam, tehnična podprtost .... Dovoljene so priredbe (možnih 20 točk); če petja ni v koreografiji, niste sankcionirani z manj točkami,

- interpretacija koreografije; ocenjuje se izraznost in podajanje plesa (možnih 10 točk), predstavitev koreografije (kostumska urejenost in urejenost obraza in las, sposobnost posredovanja plesa gledalcem, raba rekvizitov in pripomočkov,...) (možnih 10 točk) in splošen vtis (ali nastop deluje kot urejena, harmonična celota) (možnih 10 točk).

10) Datume območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči njihova območna izpostava.

11) Program območnih srečanj sestavijo organizatorji, program  regijskih srečanj sestavijo regijski selektorji, program državnega srečanja pa organizator v sodelovanju s selektorji. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obvezuje za nastop na območnih in regijskih srečanjih ter državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal selektor) v dodeljenem terminu. Nastop in predstavitev v drugih regijah ni mogoč.

12) Skupine, izbrane na regijska Maroltova srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 5 dni po zadnjem ogledu vseh območnih srečanj posamezne regije.

13) Skupine, izbrane na državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije, ki bo potekalo 26. oktobra 2019 v Žalcu, bodo o izboru obveščene najkasneje do 15. junija 2019.  

14) Selektor ne sme ocenjevati skupine, ki jo vodi ali za katero je ustvaril glasbeno priredbo ali koreografijo.

15) Srečanja v organizaciji JSKD so pogosto tonsko in slikovno snemana, posnetke pa se uporabi  za informacijske namene. S prijavo na srečanje se skupina, nastopajoči in prijavitelji strinjajo s fotografiranjem, snemanjem in objavo posnetkov.

16) Organizatorji območnih revij in državnega tekmovanja so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo programov.
V kolikor zasedba potrebuje specifično tehnično opremo, ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

17) V kolikor se na območni reviji izkaže, da zasedba ne ustreza razpisnim pogojem oziroma pogojem sodelovanja, se jo izloči iz sistema izbora in ocenjevanja.

II. DRŽAVNO MAROLTOVO SREČANJE – TEKMOVANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE

18) Državno Maroltovo srečanje, ki bo v soboto, 26. oktobra 2019 v Žalcu, je sestavljeno iz polfinala (izveden v dveh delih – dopoldne in popoldne) in finala, ki ju spremlja in ocenjuje tričlanska strokovna žirija (imena članov žirije bodo znana en mesec pred prireditvijo).

19) V polfinalu se predstavijo vse skupine, ki jih državna selektorja uvrstita na državno srečanje, v večerni finale pa napredujejo skupine z najvišjim številom točk iz polfinala.
Imena sodelujočih skupin in vrstni red za finale bodo objavljena najpozneje uro po koncu polfinalnih nastopov. 

III. NAGRADE, PRIZNANJA IN ŽIRIJA

Državno Maroltovo srečanje – Tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije

20) Vse skupine, izbrane na državno srečanje prejmejo zlato priznanje.

21) Strokovna žirija državnega Maroltovega srečanja na koncu finalne prireditve razglasi prva tri mesta in nagrade žirije.

22) Podeljena bo tudi Zlata plaketa s pohvalo za najboljši program po izboru gledalcev.

23) Odločitev žirije je nepreklicna. Pritožba nanjo ni mogoča.

IV. PRIJAVA*

24) Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

25) Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do roka, ki ga je določila območna izpostava JSKD na območju, na katerem se prijavljate.

Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali. Natančen program bo določila strokovna služba območne izpostave na podlagi prispelih prijav. Podrobna navodila (tonska vaja, generalka, spored…) boste prejeli naknadno.

26) Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba zasedbe, imena sodelavcev, idr.), je izvajalec dolžan nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

27) Skupine s prijavo potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.

*Če v društvu ali zavodu deluje več skupin, ki bi se želele predstaviti na srečanju, prijavite vsako skupino posebej.

Dodatne informacije

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš

producentka za folklorno dejavnost

trenutno jo nadomešča

Anja Cizel

anja.cizel@jskd.si


T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     
 

 

 

 

Franci Cotman

strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

 

 

 

 

Program srečanja

Fotogalerija srečanja

e-prijava

 

 

vabilo

vabilo na tekmovanje (pdf)