FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2013 / LJUBLJANA-PrP- 2014

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Odločbe o financiranju delovanja javnega sklada območna izpostava javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana (štev.: 610-86/2013-3), ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),


objavlja


JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS
ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA,
ki jih bo v letu 2014 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

(v nadaljevanju: poziv Ljubljana-PrP-2014)

 

Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

 

 

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Ljubljana PrP-2014 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi/projekti), ki so:


* redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;


* produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;


* skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;


* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, literarna dejavnost.

 

2. Cilji razpisa

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.


Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ljubljana PrP-2014, znaša 335.350,00 EUR.

 

 

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014.

  

5. Roki razpisa

Javni razpis Ljubljana PrP-2014 prične teči 3. 1. 2014 in se zaključi 3 .2. 2014.

 

6. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Ljubljana PrP-2014 obsega:
* besedilo razpisa Ljubljana PrP-2014
* prijavne obrazce:

- A (splošni podatki o prijavitelju);

- B (podatki o delu društva);

- C (finančni načrt);

- D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti),

- E (prijava projekta).

 

7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana, do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.);

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

 

8. Pogoji razpisa

Vloge na razpis Ljubljana PrP-2014 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:


* trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) - obrazec PRS-3,   dokument ne sme biti starejši od 12 mesecev,


* zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.


Popolne vloge na razpis Ljubljana PrP-2014 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
* vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt), obrazec D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti), obrazec E (prijava projekta),
* vsebujejo obvezne priloge.

 

Vloga je popolna, če:
* je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ljubljana PrP-2014,
* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
* vsebina mora biti razvidna zgolj iz obrazca,
* je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

 

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Izpolnjevanje pogojev razpisa Ljubljana PrP-2014:

Po preteku razpisnega roka, 7. 2. 2014, komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

 

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
* ki niso bile oddane v razpisnem roku,
* ki niso popolne,
* ki jih ni vložila upravičena oseba.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev razpisa.

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa.
 
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge  bodo zavržene.

 

10. Kriteriji razpisa

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Ljubljana PrP-2014 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.

Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

 
11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana  na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Območna izpostava Ljubljana

Krekov trg 2

1000 Ljubljana

 

do vključno 3.2.2014 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici  
z oznako na  sprednji strani:

»NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Ljubljana PrP-2014«.


Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:

naziv in poštni naslov (sedež).

 

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega razpisa.

 

Posamezni predlagatelj lahko oddaja največ 3 vloge, razen zvez kulturnih društev, ki združujejo najmanj 15 kulturnih društev raznovrstnih dejavnosti s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Ljubljana PrP-2014.

 

 

12. Dopolnjevanje vlog

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Ljubljana-PrP-2014«  – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Ljubljana PrP-2014.

 

13. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
* Andreja Repar, oi.ljubljana@jskd.si,
* Nataša Klemenčič, oi.ljubljana@jskd.si,
01/ 23-00-570 - uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure.

 

14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija razpisa Ljubljana PrP-2014 (besedilo razpisa, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana.

 

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljubljana-PRP-2014, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

mag. Igor Teršar, direktor

 

 

ODOBRENI PROGRAMI / PROJEKTI    
     
ZAVRNJENI PROGRAMI / PROJEKTI    
     
BESEDILO RAZPISA PDF WORD
     
MERILA RAZPISA PDF WORD
     
PRIJAVNI OBRAZCI    

LjubljanaPrP2014-Obrazec-A-SplošniPodatki-Izjava

LjubljanaPrP2014-Obrazec-B-Predstavitevdruštva

LjubljanaPrP2014-Obrazec-C-FinančniNačrt

LjubljanaPrP2014-Obrazec-D1-ZboriSkupine

LjubljanaPrP2014-Obrazec-D2-OrkestriGodbe

LjubljanaPrP2014-Obrazec-D3-Gledališke LutkovneSkupine

LjubljanaPrP2014-Obrazec-D4-Folklorne-PlesneSkupine

LjubljanaPrP2014-Obrazec-D5-LikovneLiterarneFilmskeFotoSkupine

LjubljanaPrP2014-Obrazec-D6-ZvezeDruštev

LjubljanaPrP2014-obrazec-E-projekt

   
     
OBRAČUN PROJEKTA IN POROČANJE    

Rok za poročanje:

5.6.2014 za projekte izvedene v 1. polletju 2014

15.11.2014 za projekte izvedene v 2. polletju 2014

 

Obrazec  
FAZNA POROČILA IN ZAKLJUČNA POROČILA    

PRVO FAZNO POROČILO IN ZAHTEVEK - PROGRAM
Rok izvedbe: 15. 6. 2014

Ljubljana-PrP-2014-PrvoFaznoPoročilo-Obrazec

 

DRUGO FAZNO POROČILO IN ZAHTEVEK - PROGRAM
Rok izvedbe: 15.10. 2014

Ljubljana-PrP-2014-DrugoFaznoPoročilo-Obrazec

 

ZAKLJUČNO LETNO POROČILO - PROGRAM

Rok izvedbe: 15.11.2014

Ljubljana-PrP-2014-ZaključnoPoročilo-Obrazec

 

 

 

 

 

 

 
     
     

 

 

Dodatne informacije:

Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana

E: andreja.repar@jskd.si,
T: 01/23-00-570

 

Nataša Klemenčič

E: natasa.klemencic@jskd.si
T: 01/ 23-00-570

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

 

ODOBRENI PROGRAMI / PROJEKTI

 

ZAVRNJENI PROGRAMI / PROJEKTI

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD

 

ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)

 

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)

 

PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNO-PROGRAMSKIH KOMISIJ JSKD (23. 2. 2011)