FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2020 / MISLINJA-PrP-2020

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 72/10), Aneksa k pogodbi o zagotavljanju sredstev za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Slovenj Gradec ter za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in skupin na območju občine Mislinja za leto 2020 z dne 4. 2. 2020 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

 

objavlja

 

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV / PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU
OBČINE MISLINJA,
ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

(v nadaljevanju: razpis Mislinja-PrP-2020)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Mislinja-PrP-2020 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi/projekti), ki so:

* redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

* produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

* skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;

* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, literarna dejavnost in mažoretna dejavnost.

2. Cilji razpisa

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Mislinja s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.

Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

3. Vrednost razpisa

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Mislinja-PrP-2020, znaša 28.715,00€.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.

5. Roki razpisa

Javni razpis Mislinja-PrP-2020 prične teči 21. 2. 2020 in se zaključi 23. 3. 2020.

 6. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Mislinja-PrP-2020 obsega:

* besedilo razpisa Mislinja-PrP-2020;

* merila razpisa;

* prijavne obrazce:

- A (splošni podatki),

- B (predstavitev društva),

- C (finančni načrt),

- D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti),

- E (prijava projekta).

 7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju občine Mislinja. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Mislinja. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis občine Mislinja, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati kot redno dejavnost. Sestavljen je iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program je sestavljen iz projektov po različnih kulturno umetniških zvrsteh s spremljajočimi aktivnostmi, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov,plesnih skupin, literarnih srečanj, likovne razstave), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

8. Pogoji razpisa

Vloge na razpis Mislinja-PrP-2020 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

* trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju občine Mislinja; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) - dokument ne sme biti starejši od 12 mesecev,

* zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.

Vloga na razpis Mislinja-PrP-2020 je popolna, če

*je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Mislinja-PrP-2020;

* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;

* vsebuje vse predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki), obrazec B (predstavitev društva), obrazec C (finančni načrt), obrazec D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti), obrazec E (prijava projekta);

*vsebuje vse zahtevane podatke, vsebina pa je razvidna zgolj iz obrazca;

* vsebuje obvezne priloge;

* je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Izpolnjevanje pogojev razpisa Mislinja-PrP-2020:

Po preteku razpisnega roka, 23. 3. 2020, komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

* ki niso bile oddane v razpisnem roku,

* ki niso popolne,

* ki jih ni vložila upravičena oseba.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 12. točke tega razpisa.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

10. Merila razpisa

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Mislinja-PrP-2020 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.

Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si in www.slovenjgradec.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

11. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Predlagateljem odobrenih kulturnih programov/projektov bo skupaj z odločbo o sofinanciranju posredovana v podpis tudi pogodba o sofinanciranju, ki so jo predlagatelji dolžni vrniti v 15 dneh po prejemu. Predlagatelji so skupaj s podpisanimi izvodi pogodbe dolžni poslati tudi izpolnjen obrazec Zahtevek za izplačilo (prvo poročilo).

Predlagatelji so dolžni oddati drugo poročilo o izvajanju programa najkasneje do 30. 9. 2020 ter zaključno poročilo o izvedbi programa/projekta najkasneje do 29.  1. 2021.

12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Slovenj Gradec
Francetova 5
2380 Slovenj Gradec

do vključno 23. 3. 2020 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako nasprednji strani:

»NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Mislinja-PrP-2020«.

Na zadnji strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, od katerih mora vsaka ustrezati določilom zadnjega odstavka 8. točke tega razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko za sofinanciranje kulturnih projektov odda največ 3 vloge.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Mislinja-PrP-2020.

13. Dopolnjevanje vlog

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Mislinja-PrP-2020« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh.

Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Mislinja-PrP-2020.

14. Informacije o razpisu

Pristojna pisarna za dajanje informacij in pojasnil je:
JSKD, OI Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec,
e-pošta: oi.slovenj.gradec@jskd.si, telefon: 02/88-12-460.

Uradne ure po telefonu so vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure.

15. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija razpisa Mislinja-PrP-2020 (besedilo razpisa, merila razpisa, prijavni obrazci) je dostopna na domači strani JSKD (www.jskd.si), predlagatelji pa jo lahko prevzamejo tudi osebno med uradnimi urami na sedežu območne izpostave JSKD Slovenj Gradec.

16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Mislinja-PrP-2020, bo potekala v skladu s pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

mag. Marko Repnik,direktor

Številka: 6102-2/2020-2
Datum: 11. 2. 2020

 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE:

Območna izpostava Slovenj Gradec

E: oi.slovenj.gradec@jskd.si,
T: 02/ 88-12-460

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

 


(kot datoteka htm)

Besedilo razpisa
(kot datoteka pdf)

 

Prijavni obrazci

 

A - PrP -2020 splošni podatki

 

B - PrP -2020 predstavitev društva

 

C- PrP -2020 finančni načrt

 

D - PrP -2020 folklorne in plesne skupine

 

D - PrP -2020 gledališke in lutkovne skupine

 

D - PrP -2020 literarne,likovne, foto in video skupine, filmska skupina

 

D -PrP -2020 pevski zbori in vokalne skupine

 

D - PrP -2020 pihalni orkestri in instrumentalne skupine

 

E - PrP -2020 PROJEKT - Podatki o prijavljenem projektu in vsebina projekta


BESEDILO RAZPISA
(datoteka pdf)


MERILA RAZPISA
MISLINJA 2020

 

Obrazci za poročanje

PRVO FAZNO POROČILO IN ZAHTEVEK - PROGRAM
Rok oddaje: v 15 dneh od prejema odločbe

 

DRUGO FAZNO POROČILO IN ZAHTEVEK - PROGRAM
Rok oddaje: do 30.9.2020

 

ZAKLJUČNO POROČILO
(Rok oddaje: 29. 1. 2021)

 

OBRAČUN PROJEKTA IN POROČILO
Rok za poročanje:
- obračun za projekte izvedene v 1. polletju je priloga k 1. faznemu zahtevku
- obračun za projekte izvedene v 2. polletju je priloga k 2. faznemu zahtevku