KULTURNA ŠOLA 2020

Namen

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v dvojezičnih osnovnih šolah in vrtcih, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti.

Prizadevamo si za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah , ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjh, podpiramo kakovostne dosežke ter skrbimo za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želimo si, da postane vsaka šola žarišče kulturnih programov v okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja  nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Temeljne značilnosti projekta

Kulturna šola (izvajalec je JSKD) je kompleksen projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah. Ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Namen akcije je porast prizadevanj za ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah, omogočanje ustvarjalnosti mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpora kakovostnim dosežkom ter skrb za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja in vzpostavitev šole kot žarišča kulturnih programov v lokalnih okoljih z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Kulturna šola torej načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja  nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

Strukturiranost projekta

Projekt Kulturna šola se strukturirano odvija na lokalni, regijski in državni ravni preko mreže 59-tih izpostav JSKD po vsej Sloveniji in obsega: 

 • 1. informacijsko in organizacijsko podporo pri povezovanju šole z drugimi kulturnimi dejavniki in pri uresničevanju kulturnih programov:

 • JSKD je preko zaposlenih na območnih izpostavah na voljo osnovnim šolam pri oblikovanju kulturnega življenja na njihovem območju. S pretokom informacij, organizacijo specializiranih izobraževanj, prireditev, izdajanjem publikacij in organizacijo kulturnih dogodkov v šolskih prostorih daje preplet ljubiteljske kulture in šol dodano vrednost za obe strani.  Gre za dvosmeren proces, saj so šole redno vabljene na kulturne dogodke, ki jih izvajajo kulturniki – kot aktivni udeleženci (nastopajoči) ali kot gostje – gledalci/poslušalci.

 • V posameznih segmentih tako projekt tako poleg osnovnih šol vključuje tudi druge organizacije iz javne in zasebne sfere – društva in zavodi s področja kulture, kulturni centri, gledališča, knjižnice, muzeji, zavodi za varstvo kulturne dediščine, galerije in nevladne organizacije...

 • 2. mrežo prireditev za predstavitev, primerjavo in vrednotenje dosežkov na območni, regijski in državni ravni:

 • Projekt je na prireditveni ravni zasnovan piramidno, kar pomeni, da poteka na treh ravneh – lokalni, regijski in državni. Vsaka prireditev za otroke v tem sistemu ima tudi izobraževalni predznak, saj so hkrati organizirane delavnice, okrogle mize in strokovni posveti. Vodijo jih strokovnjaki z namenom nadgradnje znanj mentorjev in udeležencev. Sistem piramide omogoča vsem otroškim skupinam, ne glede na dejavnost (zborovstvo, gledališče, lutke, folklora, ples, literarna, filmske dejavnost…), da enkrat letno svoje delo predstavijo širši publiki in selektorju (lokalni nivo je popolnoma odprt za vse, ki želijo sodelovati).  Selektor potem izbere najboljše na regijsko prireditev. Najboljši se promovirajo na državnih festivalih.

 • 3. mrežo seminarjev, delavnic in drugih izobraževalnih oblik za učence na območni, regijski in državni ravni;

 • 4. mrežo seminarjev, delavnic in drugih izobraževalnih oblik za mentorje in kulturne koordinatorje na območni, regijski in državni ravni;

 • Kulturna šola nosi zelo močan izobraževalni predznak za vse udeležence. Veliko energije in strokovnega znanja je vloženega v pripravo kakovostnih neformalnih izobraževalnih modulov z vrhunskimi mentorji (od enodnevnih seminarjev, praktičnih delavnic, tečajev… pa do poletnih taborov in celoletnih šol), ki ponujajo tako osnovna kot nadaljevalna znanja za vse udeležence projekta.

 •  5. podeljevanje priznanj preko razpisa Kulturna šola (promocija, ugodnosti in spodbude).

Z razpisom Kulturna šola želimo predstaviti najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti in širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse. Ne gre za vključevanje šol v še en mrežni projekt, ampak za spodbudo in  zavedanje kulturnih potencialov in možnosti, ki jih šole imajo. Naziv Kulturna šola lahko pridobijo osnovne šole, ki imajo po obsegu in kvaliteti nadpovprečno razvito kulturno dejavnost ter delujejo kot žarišče kulturnih programov svojega okolja (s tem spodbujamo vseživljenjsko učenje, sodelovanje in enake možnosti).

 

Kako priti do naziva Kulturna šola

Za naziv Kulturna šola lahko kandidirajo šole, ki ustrezajo naslednjim pogojem:

 • 1. na njih trajno, najmanj pa pet let, obstaja razvejano in kakovostno kulturno življenje več kot na treh področjih kulturnega delovanja – glasba, gledališče, lutke, folklorna dejavnost, film in video, plesna, likovna in fotografska dejavnost, literatura, varovanje kulturne dediščine – in je vanjo vključeno večje število učencev in učiteljev;

 • 2. programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti;

 • 3. šola omogoča in spodbuja mentorsko delo svojih delavcev, specifično izobraževanje in izpopolnjevanje na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja;

 • 4. njihove skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;

 • 5. redno prireja kulturne dogodke, namenjene učencem;

 • 6. pripravlja kulturne programe za širšo javnost;

 • 7. omogoča dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih.

 • Merila za podelitev naziva Kulturna šola so torej predvsem obseg in vsebina lastne kulturne dejavnosti obseg in vsebina kulturnih dogodkov, pripravljenih za učence šole v lastni produkciji ali s sodelovanjem drugih; kakovost in odmevnost kulturnih programov, pripravljenih za širšo javnost;dosežki skupin na različnih revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na območni, regijski in državni ravni in mednarodni dosežki; obseg in vsebina specifičnih izobraževanj in izpopolnjevanj, ki jih je šola pripravila za mentorje; udeležbe mentorjev na izobraževanjih in izpopolnjevanjih s področja kulture, ki so jih pripravili drugi; omogočanje kulturne dejavnosti drugih skupin in društev na šoli. Pri ocenjevanju so sorazmerno upoštevana velikost šole in število učencev.

Projekt Kulturna šola tako združuje in promovira vse osnovne funkcije kulturne ustvarjalnosti v polju prostočasnih dejavnosti, ki jih zaznavamo v Sloveniji: kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, kulturno vzgojo in izobraževanje, vključevanje depriviligiranih skupin, dostopnost kulturnih vrednot (mreža JSKD in mreža šol), kakovostno preživljanje prostega časa (kulturno udejstvovanje, ki spodbuja druženje, odpravlja socialno izključenost in omogoča razvoj potencialov), medresorsko povezovanje (intenzivno delo z otroci, učenci  in mladimi sega v šolski prostor, kjer se skozi številne projekte v obšolskih dejavnostih spodbujata ustvarjalnost in kulturno udejstvovanje. Namen tovrstnega povezovanja je dvig kulturne zavesti in spodbujanje šol, da postanejo (tudi) kulturna žarišča v okolju, kjer delujejo.