FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2020

 

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije objavlja

 

 

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva
“Kulturna šola 2020”

(v nadaljevanju JSKD-KULšola2020)

1. Naziv in sedež

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet  javnega poziva

Kandidacijski postopek za dodelitev naziva “Kulturna šola 2020”.

3. Namen javnega poziva

S kandidacijskim in izbirnim postopkom ter podelitvijo naziva želimo:

- krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,

- podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,

- spodbuditi izobraževanje mentorjevin organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,

- motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Na podlagi analize prijav ter ostalih posredovanih podatkov bo strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbrala šole, ki ustrezajo kriterijem za pridobitev naziva in jim dodelila naziv “Kulturna šola 2020”.

Prejemnica lahko naziv uporablja od dneva podelitve dalje za obdobje 4 šolskih let, to je do 31. 8. 2024.

4. Pogoji sodelovanja

4.1. Prva kandididatura

Kandidirajo lahko osnovne šole, katerih dejavnosti ustrezajo večini spodaj navedenih pogojih:

- imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih treh šolskih let:

- glasbena umetnost (vokalna in inštrumentalna),

- gledališka dejavnost,

- lutkovna dejavnost,

- folklorna dejavnost,

- film in avdiovizualna kultura,

- sodobni ples,

- likovna umetnost (likovno snovanje/ustvarjanje, slikarstvo, kiparstvo, fotografija, oblikovanje),

- literatura in bralna kultura,

- varovanje kulturne dediščine,

- drugo (npr. arhitektura, intermedijske umetnosti, tehniška kultura, turizem idr.).

- v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;

- programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti, projektov;

- šola omogoča in spodbuja usposabljanja strokovnih delavcev na področju kulturno-umetnostne vzgoje (specifična izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);

- šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;

- redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem in širši javnosti;

- obiskujejo zunanje kulturne institucije in kulturne dogodke izven šole;

- pripravljajo posebne kulturne projekte in sodelujejo z drugimi šolami in institucijami.

 • 4.2. Obnovitev naziva

 • Šole, ki jim v letu 2020 poteče* naziv "kulturna šola", obnovijo postopek s ponovno prijavo.

  5. Kriteriji za ocenjevanje prijav

  Usmerjevalni kriteriji za ocenjevanje prijav so na podčrtani povezavi.

  Naziv Kulturna šola za obdobje štirih let prejme šola prijaviteljica, ki doseže najmanj 20 točk. 

  Komisija izmed prijavljenih šol glede na velikost šole izbere Kulturno šolo leta 2020 v kategorijah:

  • - mala/podružnična šola**,

  • - srednje velika šola,

  • - velika šola.

  Izbor praviloma sledi najvišjemu kumulativnemu številu točk znotraj posamezne kategorije.

  Komisija lahko na podlagi prijav ter mnenja strokovnih področnih ocenjevalcev podeli tudi posebna priznanja šolam, ki izstopajo na posameznih področnih dejavnostih. Pogoj za podelitev posebnih priznanj na posameznih področnih dejavnostih (npr. Kulturna šola leta 2020 na področju lutkovnih dejavnosti) je skupno število najmanj 25 točk.

  _____

  **Podružnične šole lahko oddajo samostojne vloge le v primeru, da vloge ne oddaja matična šola.
  Šola s podružničnimi šolami v vlogi navede, ali oddajo vlogo samo za matično šolo ali tudi za podružnice. V slednjem primeru mora vloga vsebovati tudi podatke in dejavnosti za podružnične šole, od tega je tudi odvisno, do koliko zastav »kulturna šola« je šola upravičena.

  6. Dokumentacija javnega poziva

  Dokumentacija javnega poziva JSKD-KULšola2020 obsega:

  - besedilo javnega poziva JSKD-KULšola2020 (ta spletna stran)

   

  1) E-PRIJAVNICA (PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI) - se izpolni prek spleta!

  in

  2) PRIJAVNI OBRAZEC - obrazec JSKD-KULšola2020 (PODATKI O ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI B1-Redno delujoče kulturne skupine oz. zasedbe, B2-Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih prireditvah, B3-Seznam kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za učence in za širšo javnost, B4-Spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja, B5-Oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope drugim izvenšolskim skupinam, B6-Posebni kulturni projekti na šoli, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi kulturnimi dejavnostmi na šoli in lokalnimi kulturnimi ustanovami, B7-Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja)   

  7. Rok javnega poziva in način oddaje vlog

  Prijavitelji izpolnijo E-PRIJAVNICO (pošljejo prek spleta) in PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga datiranega, žigosanega in podpisanega s strani odgovorne osebe pošljejo na naslov:

  JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
  KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD)
  Štefanova 5,
  1000 Ljubljana
  (s pripisom JSKD-KULšola2020)

  najkasneje do ponedeljka, 25. 5. 2020.

  Prijavni obrazec B pošljite v e-obliki (wordova datoteka brez podpisov in žigov) tudi na e-naslov: david.stupica@jskd.si

  8. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

  Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni komisiji JSKD.

  9. Časovnica

  2 3. 2020 Objava javnega poziva
  25. 5. 2020 Rok za oddajo vlog
  27. 5. 2020 Odpiranje vlog
  do 12. 6. 2020 Komisija za ocenitev vlog
  19. 6. 2020 Obvestila o uspešnosti prijav (obnovitev naziva, prvi naziv KŠ)
  18. 9. 2020 ZAKLJUČNA PRIREDITEV (OŠ BOŠTANJ) (razglasitev najbolj kulturne šole leta 2020)

   

  10. Dodatne informacije

  Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JSKD ter osebno ali telefonsko vsak  delovni dan med 10. in 12. uro:

  - David Stupica, e-posta: david.stupica@jskd.si; tel.: 01 24 10 527.

   

  Mag. Marko Repnik
  Direktor JSKD

  Ljubljana, 2. 3. 2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Obrazci (2x):

(PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI) - se izpolni prek spleta!

in

PRIJAVNI OBRAZEC - obrazec JSKD-KULšola2020 (PODATKI O ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI:
B1-Redno delujoče kulturne skupine,
B2-Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih srečanjih,
B3-Pomembnejše kulturne prireditve in dogodki za učence in širšo javnost,
B4-Obiski zunanjih kulturnih institucij,
B5-Spodbujanje usposabljanja strokovnih delavcev šole na področju kulturno-umetnostne vzgoje,
B6-Posebni kulturni projekti ter sodelovanja z drugimi šolami in zunanjimi institucijami,
B7-Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja)

 

 

USMERJEVALNI KRITERIJI